اخبار فرش ماشینی

کلاهبرداری ۱۷میلیون دلاری از دو بانک دولتی‎ ‎

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) در این‎ ‎کلاهبرداری بی سابقه که توسط چندین نفردر سمتهای مختلف صورت گرفته مبلغ‎ ‎هفده میلیون دلار آمریکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران‎ ‎کلاهبرداری گردیده است. نحوه عملکرد متهمان بدین صورت بوده که با تاسیس‎ ‎شرکتهای مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلی برخی افراد در دستگاههای دولتی‎ ‎و جعل اسناد و مدارک مختلف در یک اقدام گروهی و بصورت باندی و با نفوذ در‎ ‎مقامات و مسئولین بانک های دولتی مبادرت به اخذ تسهیلات و گشایش اعتبار‎ ‎اسنادی مجموعاً به مبلغ ۱۷ میلیون دلار نمودند تا به اعتبار تسهیلات مذکور‎ ‎کالاهای مختلف وارد کشور نمایند.

علی رغم دریافت تسهیلات بانکی هیچگونه‎ ‎کالایی وارد کشور نگردیده بلکه مدارک گشایش اعتبار اسنادی شامل پروفروما ،‎ ‎بارنامه ، اسناد حمل، گواهی بازرسی استاندارد و اسناد تضمین بانک عموماً‎ ‎جعلی و ساختگی بوده است که در پی شکایت بانکهای عامل و انجام تحقیقات وسیع‎ ‎متهمین دستگیرو پرونده پس از سیر مراحل قضایی و با صدور قرار کیفرخواست از‎ ‎سوی دادسرای امور اقتصادی تهران به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران ارجاع که‎ ‎با صدور دادنامه مبنی بر محکومیت اعضاء باند توسط شعبه مذ کور با اعتراض‏‎ ‎برخی از متهمین پرونده به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال که‎ ‎مرجع اخیرحکم محکومیت قطعی اعضاء باند را به شرح ذیل صادر نمود‎ . ۱- ‎آقای محمد آزادی فرزند حسن از حیث اتهامات ، مشارکت در کلاهبرداری مشدد‎ ‎، پرداخت رشوه ، تهدید با اسلحه گرم ، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره‎ ‎، نگهداری آلات قمار و جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت مجموعاً به ده سال‎ ‎وشش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و سه میلیارد و دویست‎ ‎و بیست و یک میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال (۲۳/۲۲۱/۹۹۷/۵۰۰‏‎ ‎ریال) در حق دولت ، تحمل یکصد و بیست و چهار ضربه شلاق تعزیری ، ضبط مال‎ ‎ناشی از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال (۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )، سه سال‎ ‎محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبالغ ۱/۵۸۲/۴۱۰ دلار و ۵۶سنت ( یک میلیون و‎ ‎پانصد و هشتادو دو هزار و چهارصدو ده دلار و پنجاه و شش سنت ) در حق بانک‎ ‎توسعه صادرات ایران و ۲/۹۹۴/۳۷۰ دلار و ۵ سنت (دو میلیون و نهصد و نود‎ ‎چهار هزار و سیصد و هفتاد دلار و پنج سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم‎ ‎گردید. ۲- سید جعفر خاتمی فرزند سید مرتضی از حیث اتهامات مشارکت در‎ ‎کلاهبرداری مشدد ، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش‎ ‎سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ شانزده میلیارد و چهارصد و‎ ‎پنجاه و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه ریال‎ (۱۶/۴۵۷/۵۸۶/۲۵۰ ‎ریال) در حق دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد‎ ‎مبالغ ۱۱۴۷۰ دلار و۷۵ سنت، (یازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و‎ ‎پنج سنت) در حق بانک توسعه صادرات ایران و ۱/۸۸۰/۸۶۷ دلار و۸۲ سنت ، (یک‎ ‎میلیون و هشتصدو هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت‎ )‎در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید. ۳- عبدالحسین حسنی جیردهی فرزند‎ ‎نادر شغل مدیر کارخانه تولیدی روکش چوبی سرو گیلان از حیث اتهامات مشارکت‎ ‎در کلاهبرداری مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزیری ، تحمل ۷۴‏‎ ‎ضربه شلاق تعزیری ، پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و دویست و هشت‏‎ ‎میلیون و صد و سیزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال (۵/۲۰۸/۱۱۳/۷۵۰ ریال) در‎ ‎حق دولت ، ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال‎ (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ‎ریال) بنفع دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد‎ ‎مبلغ ۵۹۵۲۱۳ دلار و ۶۹ سنت، (پانصد و نود وپنج هزار و دویست و سیزده دلار‎ ‎و شصت و نه سنت در حق بانک صنعت و معدن) محکوم شد. ۴- غلامعلی حسنی جیردهی‎ ‎فرزند نادر شغل کارمند بازنشسته از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به‎ ‎تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و پانصد‎ ‎و نه میلیون میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال( ۵/۵۰۹/۲۴۵/۰۰۰ریال) در‎ ‎حق دولت، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ ۶۳۱/۱۴۲ دلار و ۵۶ سنت‎ ‎، ‏‎(‎ششصد و سی و یک هزار و یکصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت) در حق‎ ‎بانک صنعت و معدن محکوم شد. ۵- مهدی سپهر نژاد فرزند امیر شغل آزاد از حیث‎ ‎اتهامات مشارکت در کلاهبرداری مشدد به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت‎ ‎جزای نقدی به مبلغ دویست میلیون و هفتصد و سی و سه هزار و هفتصد و پنجاه‎ ‎ریال۲۰۰/۷۳۳/۷۵۰ ریال در حق دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد‎ ‎مبلغ ۲۲۹۴۱ دلار و ۵ سنت ،( بیست و دو هزار و نهصد و چهل و یک دلار و پنج‏‎ ‎سنت) در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم گردید. ۶- مهرداد حاجی میر عرب‎ ‎فرزند سید اسداله عضو هیات علمی وقت دانشگاه شهید بهشتی از حیث اتهام‎ ‎مشارکت در کلاهبرداری مشدد به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی‎ ‎به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و‎ ‎هفتصد و پنجاه ریال (۲/۴۰۸/۶۷۳/۷۵۰ ریال) در حق دولت و دو سال محرومیت از‎ ‎حقوق اجتماعی و رد مبلغ ۲۷۵/۲۷۷دلار و ۹۲ سنت، (دویست و هفتاد و پنج هزار‎ ‎و دویست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت) در حق بانک توسعه صادرات‏‎ ‎ایران محکوم گردید . ۷- حمید رضا جهانیان فرزند علی اصغر مدیر عامل وقت‎ ‎شرکت پتروپارس گلف از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس‎ ‎تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون و‎ ‎هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال (۴/۳۰۵/۸۷۵/۰۰۰ریال) در حق دولت و سه سال‎ ‎محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ ۴۹۲/۱۰۰ دلار و ۲۷ سنت، (چهارصد و نود‎ ‎و دو هزار و صد دلار و بیست و هفت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد‎. ۸- ‎مسعود شوقی سرخوش فرزند مهدی کارشناس ارزی وقت بانک توسعه صادرات ایران‎ ‎شعبه میرداماد از حیث اتهامات اخذ رشوه معاونت در کلاهبرداری مشدد به تحمل‎ ‎سی و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال‎ (۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ‎ریال) در حق دولت ، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت‎ ‎از خدمات دولتی بمدت سه سال محکوم شد. ۹- پیام علی بخشی فرزند غلام عباس‏‎ ‎شغل آزاد از حیث اتهامات معاونت در کلاهبرداری مشدد ، استفاده از کارت‎ ‎پایان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ‎ ‎یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال (۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال) در حق دولت محکوم‎ ‎شد. ۱۰- عبدالحق حسنی فرزند غلامرضا از حیث اتهام تحصیل مال از طریق‏‎ ‎نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی‎ ‎به مبلغ پانصد میلیون ریال (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال) در حق دولت محکوم گردید‎ .(‎ضمناً مبلغ چهار میلیارد ریال رد مال را مسترد نموده است‎ ) . ۱۱-‎غلامحسین بیات فرزند برات کارمند دولت از حیث اتهامات تحصیل مال از‎ ‎طریق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و رد مبلغ دو‎ ‎میلیون دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید.(ضمناً متهم مبلغ دو‎ ‎میلیون دلار را مسترد کرده است) ۱۲- اردشیر فرد فرزند جمشید کارمند شرکت‎ ‎تولید آسانسور و پله برقی ایران از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع‎ ‎به یکسال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ‎ ۲/۵۳۲/۰۰۰ ‎دلار ، (دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار دلار) در حق بانک‎ ‎صنعت و معدن محکوم گردید. (شایان ذکر است معادل سیزده میلیاردو نهصد‎ ‎میلیون ریال ۱۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را مسترد کرده است‎) ۱۳- ‎اردلان فرد فرزند جمشید پیمانکار ساختمان از حیث اتهام تحصیل مال از‎ ‎طریق نامشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق‎ ‎اجتماعی و رد مبلغ ۴۵/۷۱۴ دلار و ۲۸ سنت ، (چهل و پنج هزارو هفتصد و‎ ‎چهارده دلار و بیست و هشت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید‎. ۱۴- ‎مسعود خواجه امیری فرزند سیف اله رئیس وقت بانک توسعه صادرات ایران‎ ‎شعبه میرداماد از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع‎ ‎اموال و وجوه دولتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال‎ (۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ‎ریال) در حق دولت محکوم گردید . مراتب در اجرای تبصره ۳ ماده‎ ۱۸۸ ‎قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷‏‎ ( ‎الحاقی ۱۳۸۵/۳/۲۴) اعلام می گردد‎. ./ ‎

www.ghest.net

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×