اخبار فرش ماشینی

كلاهبرداري 17ميليون دلاري از دو بانک دولتي‎ ‎

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) در اين‎ ‎کلاهبرداري بي سابقه که توسط چندين نفردر سمتهاي مختلف صورت گرفته مبلغ‎ ‎هفده ميليون دلار آمريکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران‎ ‎کلاهبرداري گرديده است. نحوه عملکرد متهمان بدين صورت بوده که با تاسيس‎ ‎شرکتهاي مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلي برخي افراد در دستگاههاي دولتي‎ ‎و جعل اسناد و مدارک مختلف در يک اقدام گروهي و بصورت باندي و با نفوذ در‎ ‎مقامات و مسئولين بانک هاي دولتي مبادرت به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبار‎ ‎اسنادي مجموعاً به مبلغ 17 ميليون دلار نمودند تا به اعتبار تسهيلات مذکور‎ ‎کالاهاي مختلف وارد کشور نمايند.

علي رغم دريافت تسهيلات بانکي هيچگونه‎ ‎کالايي وارد کشور نگرديده بلکه مدارک گشايش اعتبار اسنادي شامل پروفروما ،‎ ‎بارنامه ، اسناد حمل، گواهي بازرسي استاندارد و اسناد تضمين بانک عموماً‎ ‎جعلي و ساختگي بوده است که در پي شکايت بانکهاي عامل و انجام تحقيقات وسيع‎ ‎متهمين دستگيرو پرونده پس از سير مراحل قضايي و با صدور قرار کيفرخواست از‎ ‎سوي دادسراي امور اقتصادي تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع که‎ ‎با صدور دادنامه مبني بر محکوميت اعضاء باند توسط شعبه مذ کور با اعتراض‏‎ ‎برخي از متهمين پرونده به شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال که‎ ‎مرجع اخيرحکم محکوميت قطعي اعضاء باند را به شرح ذيل صادر نمود‎ . 1- ‎آقاي محمد آزادي فرزند حسن از حيث اتهامات ، مشارکت در کلاهبرداري مشدد‎ ‎، پرداخت رشوه ، تهديد با اسلحه گرم ، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره‎ ‎، نگهداري آلات قمار و جعل شناسنامه و کارت پايان خدمت مجموعاً به ده سال‎ ‎وشش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست‎ ‎و بيست و يک ميليون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ريال (23/221/997/500‏‎ ‎ريال) در حق دولت ، تحمل يکصد و بيست و چهار ضربه شلاق تعزيري ، ضبط مال‎ ‎ناشي از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال (65/000/000 ريال )، سه سال‎ ‎محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ 1/582/410 دلار و 56سنت ( يک ميليون و‎ ‎پانصد و هشتادو دو هزار و چهارصدو ده دلار و پنجاه و شش سنت ) در حق بانک‎ ‎توسعه صادرات ايران و 2/994/370 دلار و 5 سنت (دو ميليون و نهصد و نود‎ ‎چهار هزار و سيصد و هفتاد دلار و پنج سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم‎ ‎گرديد. 2- سيد جعفر خاتمي فرزند سيد مرتضي از حيث اتهامات مشارکت در‎ ‎کلاهبرداري مشدد ، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش‎ ‎سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شانزده ميليارد و چهارصد و‎ ‎پنجاه و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دويست و پنجاه ريال‎ (16/457/586/250 ‎ريال) در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد‎ ‎مبالغ 11470 دلار و75 سنت، (يازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و‎ ‎پنج سنت) در حق بانک توسعه صادرات ايران و 1/880/867 دلار و82 سنت ، (يک‎ ‎ميليون و هشتصدو هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت‎ )‎در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد. 3- عبدالحسين حسني جيردهي فرزند‎ ‎نادر شغل مدير کارخانه توليدي روکش چوبي سرو گيلان از حيث اتهامات مشارکت‎ ‎در کلاهبرداري مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزيري ، تحمل 74‏‎ ‎ضربه شلاق تعزيري ، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و دويست و هشت‏‎ ‎ميليون و صد و سيزده هزار و هفتصد و پنجاه ريال (5/208/113/750 ريال) در‎ ‎حق دولت ، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون ريال‎ (1/200/000/000 ‎ريال) بنفع دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد‎ ‎مبلغ 595213 دلار و 69 سنت، (پانصد و نود وپنج هزار و دويست و سيزده دلار‎ ‎و شصت و نه سنت در حق بانک صنعت و معدن) محکوم شد. 4- غلامعلي حسني جيردهي‎ ‎فرزند نادر شغل کارمند بازنشسته از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به‎ ‎تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و پانصد‎ ‎و نه ميليون ميليون و دويست و چهل و پنج هزار ريال( 5/509/245/000ريال) در‎ ‎حق دولت، دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 631/142 دلار و 56 سنت‎ ‎، ‏‎(‎ششصد و سي و يک هزار و يکصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت) در حق‎ ‎بانک صنعت و معدن محکوم شد. 5- مهدي سپهر نژاد فرزند امير شغل آزاد از حيث‎ ‎اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت‎ ‎جزاي نقدي به مبلغ دويست ميليون و هفتصد و سي و سه هزار و هفتصد و پنجاه‎ ‎ريال200/733/750 ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد‎ ‎مبلغ 22941 دلار و 5 سنت ،( بيست و دو هزار و نهصد و چهل و يک دلار و پنج‏‎ ‎سنت) در حق بانک توسعه صادرات ايران محکوم گرديد. 6- مهرداد حاجي مير عرب‎ ‎فرزند سيد اسداله عضو هيات علمي وقت دانشگاه شهيد بهشتي از حيث اتهام‎ ‎مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي‎ ‎به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و ششصد و هفتاد و سه هزار و‎ ‎هفتصد و پنجاه ريال (2/408/673/750 ريال) در حق دولت و دو سال محروميت از‎ ‎حقوق اجتماعي و رد مبلغ 275/277دلار و 92 سنت، (دويست و هفتاد و پنج هزار‎ ‎و دويست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت) در حق بانک توسعه صادرات‏‎ ‎ايران محکوم گرديد . 7- حميد رضا جهانيان فرزند علي اصغر مدير عامل وقت‎ ‎شرکت پتروپارس گلف از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به تحمل شش سال حبس‎ ‎تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهار ميليارد و سيصد و پنج ميليون و‎ ‎هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال (4/305/875/000ريال) در حق دولت و سه سال‎ ‎محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ 492/100 دلار و 27 سنت، (چهارصد و نود‎ ‎و دو هزار و صد دلار و بيست و هفت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد‎. 8- ‎مسعود شوقي سرخوش فرزند مهدي کارشناس ارزي وقت بانک توسعه صادرات ايران‎ ‎شعبه ميرداماد از حيث اتهامات اخذ رشوه معاونت در کلاهبرداري مشدد به تحمل‎ ‎سي و شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال‎ (65/000/000 ‎ريال) در حق دولت ، تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت‎ ‎از خدمات دولتي بمدت سه سال محکوم شد. 9- پيام علي بخشي فرزند غلام عباس‏‎ ‎شغل آزاد از حيث اتهامات معاونت در کلاهبرداري مشدد ، استفاده از کارت‎ ‎پايان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ‎ ‎يکصد و پنج ميليون و پانصد هزار ريال (105/500/000 ريال) در حق دولت محکوم‎ ‎شد. 10- عبدالحق حسني فرزند غلامرضا از حيث اتهام تحصيل مال از طريق‏‎ ‎نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري وپرداخت جزاي نقدي‎ ‎به مبلغ پانصد ميليون ريال (500/000/000ريال) در حق دولت محکوم گرديد‎ .(‎ضمناً مبلغ چهار ميليارد ريال رد مال را مسترد نموده است‎ ) . 11-‎غلامحسين بيات فرزند برات کارمند دولت از حيث اتهامات تحصيل مال از‎ ‎طريق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري و رد مبلغ دو‎ ‎ميليون دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد.(ضمناً متهم مبلغ دو‎ ‎ميليون دلار را مسترد کرده است) 12- اردشير فرد فرزند جمشيد کارمند شرکت‎ ‎توليد آسانسور و پله برقي ايران از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع‎ ‎به يکسال حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ‎ 2/532/000 ‎دلار ، (دو ميليون و پانصد و سي و دو هزار دلار) در حق بانک‎ ‎صنعت و معدن محکوم گرديد. (شايان ذکر است معادل سيزده ميلياردو نهصد‎ ‎ميليون ريال 13/900/000/000ريال را مسترد کرده است‎) 13- ‎اردلان فرد فرزند جمشيد پيمانکار ساختمان از حيث اتهام تحصيل مال از‎ ‎طريق نامشروع به تحمل يازده ماه حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق‎ ‎اجتماعي و رد مبلغ 45/714 دلار و 28 سنت ، (چهل و پنج هزارو هفتصد و‎ ‎چهارده دلار و بيست و هشت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد‎. 14- ‎مسعود خواجه اميري فرزند سيف اله رئيس وقت بانک توسعه صادرات ايران‎ ‎شعبه ميرداماد از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع‎ ‎اموال و وجوه دولتي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال‎ (20/000/000 ‎ريال) در حق دولت محکوم گرديد . مراتب در اجراي تبصره 3 ماده‎ 188 ‎قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1387‏‎ ( ‎الحاقي 1385/3/24) اعلام مي گردد‎. ./ ‎

www.ghest.net

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا