اخبار فرش ماشینی

فرش معیوب

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

تعريفي علمي و عرفي ازواژه عيب در عرصه فرش

شايد براي كلمه عيب درعرصه فرش نتوان مصداق واحدي تعريف نمود ؛ چرا كه براي اين كلمه با توجه به عوامل گوناگوني از قبيل زمان ؛

مكان ؛انواع فرش ؛ ذهنيت افراد وغيره ؛ تعابير و مصاديق مختلفي را مي توان يافت كه هر كدام به نوبه خود ؛ از منظر علمي و عرفي قابل تامل و بررسي است و به عبارت ديگر دايره مبحث عيب در عرصه فرش بسيار وسيع و گسترده تراز آنيست كه يكنفر آنهم در نوشتاري مختصر از عهده بررسي همه جانبه و كارشناسانه آن برآيد ؛ آنگونه كه تاكنون چنين بوده .

لذا با اذعان به بضاعت اندك علمي و تجربي خويش؛ با اميد به سعه صدر و اغماض پيش كسوتان و چشم انتظار تذكر و همراهي دوستان ؛ ماحصل چندين سال تحقيق علمي و تجربه عملي را در اين باب به طور مجمل و گذرا در قالب نوشتار ذيل عرضه مي دارم .

البته بديهي است شرح وبسط كا مل تمامي عوامل دخيل درعيب فرش و ورود در تمامي نكات جزئي اين مطلب با توجه به گستردگي جغرافيائي و مقاطع مختلف زماني و عوامل گوناگون محيطي ؛ از قصد و حوصله اين نوشتار خارج و البته چندان لازم هم بنظر نمي رسد ؛ لذا ذيلا به نكات مهم و عمومي مبحث عيب در عرصه فرش بسنده نموده ؛ كه اميد است مبداء اثر و منشاء ثمري باشد .

عيبها در اصل به دو شاخه تقسيم مي شوند:

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

عيوب ذاتي ـ عيوب عارضي

1ـ عيوب ذاتي

عيوب ذاتي همانگونه كه از نامشان پيداست به آن دسته از عيبهائي گفته مي شود كه در مراحل فرآوري ؛ ازطراحي و مواد خام گرفته تا فرش ؛ به دلايل مختلف توسط عوامل گوناگوني بر فرش عارض مي شوند .

1 ـ الف : طراحي

يكي از آغازين مراحل توليد يك فرش همانا طراحي مي باشد كه در اصل مي توان آن را ماكت و خشت اول بناي فرش ناميد كه اگر كج نهاده شد در نهايت فرش مطلوبي از آن حاصل نخواهد شد ؛ از اينروي لازم است بهنگام انتخاب طرح و طراح ؛ نهايت دقت را به عمل آورده وبا عنايت به اقتضاء زمان ووسواس درظرائف هنري ؛ زمينه تهيه يك فرش ايده ال را مهيا نمود ؛ و به عبارت ديگرطراحي دقيق و طرح مناسب ؛ اولين نيازلازم و واجب براي توليد يك فرش خوب است.

عدم مراعات نكات فني لازم در امر طراحي موجب عيوبي از قبيل ؛ عدم تقارن ؛ عدم تناسب ؛ ناهمخواني سايزفرش وطرح خواهد بود؛ كه همواره در فرش حاصله خود نمائي خواهند كرد .

لف : تقارن

تقارن طرحها با يكديگر و نقاط تلاقي آنها باهم در پيكره كل طرح ؛ در مراحل مختلف طراحي و يا توليد ؛ چنانچه به هر دليلي مراعات نشود موجب از هم گسيختگي طرح بوده و در نهايت منظره نامنسجمي را در فرش بعمل آمده بوجود خواهند آورد ؛ اين امرعلاوه برآنكه بيانگرعدم تسلط طراح برفرش وطراحي آن مي باشد ؛ ناگزيرزحمات سايرين را نيز از پي خود ضايع مي نمايد .

نكته : نا متقارن بودن عمدي طرح در بعضي موارد طرح جديدي را پديد مي آورد كه اصطلاحا طرح غلط خوانده مي شود در اينگونه موارد عيب نامتقارن بودن چنانچه مورد تائيد اهل خبره باشد به حسن مضاعفي براي فرش بدل مي شود .

ب : تناسب

تناسب عامل اصلي بالانس اجزاء طرح بوده وشاخصي مهم در ارزشيابي طرح از نظر هنري و اقتصادي مي باشد. بگونه ايكه عدم مراعات آن در هر كدام از اجزاء طرح مي تواند به پيكره كلي طرح آسيب رسانده و علاوه بركاستن از زيبائي هنري طرح به ارزش اقتصادي آن نيز لطمه وارد سازد.

نكته : تناسب در طراحي فرش قانون و قاعده همگاني و لا يتغيري نداشته ؛ بلكه در هر طرحي با توجه به موضوع طرح ؛ طراح به سليقه خود تناسب اجزاء طرح را مراعات مي نمايد .

توضيح عكس : اين خطوط فرضي با ايجاد اشكالي هندسي جاي هر كدام از اجزاء طرح را بطور تقريبي معين مي نمايند و چنانچه هر يك از اجزاء طرح بطور چشمگيري اين هارموني هندسي را به هم بزند موجب عدم تناسب در كل طرح خواهد بود . البته لازم به ذكر است اين خطوط بر روي طرح رسم نشده ؛ بلكه بطور ذهني و از روي عادت توسط طراحان ماهر در طراحي مراعات مي گردد .

پ : ناهمخواني سايز فرش با سايز طرح

طراحي فرش بايد دقيقا مطابق با سايز فرش بوده و معادل چله هائي باشد كه براي بافت ؛ چله كشي شده اند ؛ به عبارت ديگرسايز فرش و طرح دقيقا بايد منطبق بر هم باشند و درصورت نا همخواني سايز با طرح ؛ فرش بعمل آمده متحمل عيوبي از قبيل كشيده گي و يا كوبيده گي طرح ؛ عدم كيفيت مطلوب بافت ؛ و غيره خواهد شد.

توضيح عكسها : در عكسها عيوب حاصل از ناهمخواني سايز طرح با سايز فرش كاملا مشهود است .

ت : نقطه چيني

پس از اتمام مرحله طراحي ؛ نوبت به نقطه چيني طرح مي رسد كه يكي از ظريفترين و شايد سخت ترين مرحله از مراحل طراحي بوده و لازمه بافت فرش مي باشد ؛ البته اين امر بيشتر در مناطق بافت آذربايجان مرسوم و متداول است .

نقطه چيني طرح در حقيقت نوعي آناليز طرح مي باشد كه مسير بافت را براي بافنده روشن ميكند و مطمئنا چنانچه اين امر توسط فرد خبره و با تجربه انجام نپذيرد علاوه بر صدماتي كه به طرح وارد مي شود ؛ موجب غلط بافي هاي فاحشي نيز در فرش بعمل آمده خواهد بود كه جزو عيوب بارز درفرش بحساب آمده و در اولين نگاه شكسته گيهاي حاصل ازاين نقطه چيني غلط چشم هر بيننده خبره اي را خواهد آزرد .

توضيح عكس : در عكس نقطه چيني غلط و صحيح باهم مقايسه شده است .

ث : كارت بندي ( كارت رنگ )

پس ازاتمام مرحله طراحي ؛ نوبت به تعيين رنگ مي رسد كه طراح بر اساس موضوع طرح وذهنيت وابتكارات خود كارت بندي مي نمايد وبه نسبت كاربرد رنگهاي موجود بر روي كارت رنگ ؛ شماره هاي متعلق به هررنگ را برروي طرح در جاي خود ثبت مي نمايد

وبدين منوال كل طرح براساس شماره هاي همان كارت تعيين رنگ مي شود ؛ لذا با توجه به حساسيت موضوع؛ دراين مرحله نيزهرگونه بي دقتي ويا كج سليقه گي مستقيما در كيفيت فرش بعمل آمده تاثير گذارخواهد بود ؛ از اينروي عدم دقت در تطبيق شماره هاي مندرج بر روي طرح و كارت رنگ ؛ و يا احيانا عدم مراعات هارموني لازم در كارت رنگ ؛ موجب عيوبي از قبيل كاربرد نابجاي رنگها در فرش و ياعدم هماهنگي لازم در رنگ آميزي فرش خواهد بود كه عيوبي جبران ناپذير بوده و موجب افت كيفيت هنري و اقتصادي فرش بعمل آمده خواهد شد . لازم به ذكراست اين شيوه رنگ آميزي بيشتردرآذربايجان معمول مي باشد كه البته بررسي محاسن و معايب آن مجال ديگري مي طلبد ؛ نا گفته نماند كه گاهي عمل كارت بندي ورنگ آميزي توسط فردي ديگري غير از طراح انجام مي پذيرد .

نكته : در آذربايجان اكثرا درتوليد فرشهاي تصويري ( تابلو بافي ) به جهت تنوع بالاي رنگ و گاهي اجبار به تلفيق چندين رنگ باهم ؛كارت رنگ بندي مورد استفاده نبوده وانتخاب رنگ به سليقه و تشخيص بافنده از روي مدل انجام مي پذيرد .

توضيح عكس : در عكس كارت رنگ بندي بهمراه كدهاي رنگها ديده مي شود كه عينا بر روي طرح نيز بكار مي روند.

1 ـ ب : موا د و مصالح اوليه

الف : پشم

يكي ازاصلي ترين مواد اوليه كه در توليد فرش تقريبا نقش اساسي دارد پشم مي باشد كه در كيفيت و بقاء يك فرش خوب نيز از مؤلفه هاي اصلي بشمار مي رود . لذا عيوبي كه در درجات مختلف موجب افت كيفيت پشم بوده و سبب عدم مطابقت آن با استانداردهاي فني شناخته شده مي باشند عينا به فرش منتقل خواهند شد.

ب : چله

نوع چله اعم از ابريشم يا پنبه چنانچه استاندارد نبوده و متناسب با مشخصات فني فرش توليدي انتخاب نگردد و يا چنانچه در نحوه ريسندگي آن نكات فني لازم مراعات نشود؛ عيوبي ازقبيل ؛ عدم تناسب دوام چله با فرش ؛ عدم تناسب مشخصات فني چله با ساير اجزاء فرش ؛ كيس هاي موضعي ؛ پاره گي چله هنگام بافت و… را به فرش توليدي تحميل خواهد نمود.

پ : پود

پود نيزاعم از نوع كلفت يا نازك آن ؛ هرچند درظاهراز اجزاء قابل روئيت فرش نيست ؛ اما همانند چله از عوامل اصلي شكل دهنده پيكره فرش مي باشد كه در صورت داشتن هر نقصاني موجب عيب در فرش خواهد بود .

پودهااعم ازپود كلفت ونازك ؛ به علت عدم كيفيت مناسب ؛عدم رنگرزي مناسب ؛عدم تناسب دركاربري وياشيوه ناصحيح كاربرد؛مي توانندعيوبي را از قبيل : عدم تناسب بافت؛ عدم استحكام گرهها؛ بهم خوردن آرايش صحيح چله ها؛ كيس هاي عرضي و…. بر فرش عارض نمايند .

1ـ پ : رنگ

رنگ بعنوان يكي ديگر از عوامل اصلي شكل دهنده فرش از آن جهت قابل توجه است كه مستقيما با مصرف كننده در ارتباط بوده و شايد بتوان آنرا از اركان اصلي فلسفه وجودي فرش از منظر زيبائي شناسي بحساب آورد ؛ كه البته هر گونه نقصي در آن ؛ در كوتاه و يا بلند مدت موجب عيوب جبران ناپذيري در فرش خواهد بود.

هر رنگي اعم از گياهي و يا شيميائي داراي خواص و ويژه گيهائيست كه بايد هنگام بكارگيري ؛ بدآنها توجه تام و تمامي داشت ؛ چرا كه در غير اينصورت وبا استفاده نا آگاهانه و غير كارشناسانه از اين مواد رنگين ؛ لاجرم عيوبي از اين قبيل بر فرش عارض خواهد شد : عدم ثبات رنگ نسبت به دوام فرش؛عدم تناسب پايداري رنگها دريك فرش ؛عوارض شيميائي بر پشم فرش؛ تغيير رنگ اوليه و بهم خوردن هارموني رنگ فرش در دراز و يا كوتاه مدت وغيره……

الف : رنگرزي
فن و صنعت رنگرزي اعم ازطبيعي ؛ گياهي و يا شيميائي ؛ در فرآوري رنگ و پشم رنگين ازاهميت بسزائي برخورداراست و چنانچه اينكار توسط افراد متخصص ؛ مجرب وآشنا به رنگها و دندانه ها انجام نگيرد مطمئنا نتيجه مطلوبي نداشته وچه بسا عيوبي ازقبيل : دورنگي ؛ عدم ثبات لازم رنگ ؛ عدم فر آوري رنگ مطلوب وامثالهم…. دردرازو يا كوتاه مدت ؛ از اين رهگذر نصيب فرش خواهد شد .

1ـ ت : آلات بافت

آلات بافت و يا به عبارت ديگرهر ابزاري كه بنحوي در توليد فرش نقش دارد ؛ در صورت عدم تناسب و يا فقدان استانداردهاي لازم موجب بروز عيبهاي غير قابل جبراني در فرش بعمل آمده خواهند بود.

الف : دستگاه بافت (دار)

در گام نخست ؛ دستگاه بافت ( دار قالي) اعم از نوع چوبي سنتي و يا مدرن فلزي آن؛ از جمله آلات مهم و موثر در توليد يك فرش سالم و استاندارد است؛ كه هر گونه نقص كيفي و يا فني آن مستقيما به فرش توليدي منتقل مي شود . دستگاه بافت ممكن است داراي يكي از اين عيوب باشد: تربودن چوبهاي دستگاه كه بمرور زمان و درحين بافت قالي كج مي شوند ؛ خشكي بيش از حد و عدم استحكام لازم كه در طول بافت قالي موجب شكستن يكي از اجزاءدستگاه مي شود ؛ عدم دقت در زواياي دستگاه بهنگام نصب كه موجب شانه و يا كجيهاي ضربدري در قالي بافته شده مي شود و ……

نكته : دستگاههاي مدرن فلزي در صورت استاندارد بودن بندرت موجب عيب در فرش مي شوند مگر آنكه عامل انساني موجب عيبي شود.

ب : قلاب بافت ( چاقو)؛ سيخ ؛ قيچي ؛ شانه( دفه)

ں قلاب بافت ( چاقو ) يكي ديگرازابزارهاي مهم درقاليبافي است كه درصورت معيوب بودن ميتواند به فرش آسيب برساند ؛ قلاب بافت حتما بايد متناسب با رجشمارفرش انتخاب گرديده و به نوك آن هنگام انتخاب ازنظركيفيت كاملا دقت نمود؛چراكه درغيراينصورت ؛ عامل نا همگوني گره ها و عدم استحكام لازم آنها خواهد بود .

ں سيخ نيز كه براي رد كردن پود و استحكام و نظم بخشيدن به رج بافته شده ؛ مورد استفاده قرار مي گيرد بايد از نوع مرغوب و كاملا صاف و بي عيب باشد و در صورت معيوب بودن موجب پاره گي چله ها و يا بريده شدن پود نازك و يا بهم خوردن نظم بافت خواهد بود .

ں شانه ( دفه ) كه در بعضي از مناطق بافت بدان دفتين نيز گفته مي شود براي شانه كردن و خواباندن رجهاي بافته شده در جاي خود و كوبيدن پودها در لابلاي رجها بكار گرفته مي شود ؛ بايد نوع آن بگونه اي انتخاب شود كه با فرش توليدي كاملا منطبق باشد ؛ در غير اينصورت علاوه بر آنكه كارائي لازم را نخواهد داشت ؛ موجب بهم خوردن نظم بافت خواهد بود .

ں قيچي نيز كه درگذشته به جهت پرداخت زني دستي قالي بهنگام توليد بر روي دستگاه جزو لوازم لا ينفك بافت بوده ؛امروزه ديگرنقش چنداني در امر توليد ندارد ؛ مگر در موارد استثننا ئي كه هنوزبعضي از بافندگان اصيل وحرفه اي به جهت اظهارسليقه ومهارت خويش؛ پرداخت زني اوليه اي بر روي دستگاه انجام مي دهند و يا بعضا نيز به روش سنتي كار پرداخت زني را بر روي دار و با دست به انجام مي رسانند كه البته اين امر تاثير بسزائي بر كيفيت و دوام فرش در طولاني مدت دارد؛ لكن در چنين مواردي استفاده از قيچي مناسب امري كاملا ضروريست كه درغير اينصورت صدماتي از قبيل؛ ته افتاده گي ؛ عدم يكدستي پزر ؛ عدم ارتفاع مناسب پرز با رج فرش و امثالهم بر فرش عارض خواهد شد .

1ـ ث : بافت

مهمترين مرحله پروسه توليد يك فرش مرحله بافت است كه البته عوامل مختلفي در انجام صحيح اين مرحله نقش آفريني مي كنند ؛ كه وجود نقص كمي و يا كيفي در هر كدام از اين عوامل موجب اختلال وچه بسا توقف مرحله بافت خواهد بود ؛ ذيلا به عوامل مرتبط با بافت و نقش آنها به ترتيب اهميت اشاره مي شود .

الف : بافنده

يكي از مهمترين عوامل در توليد فرش ؛ بافنده ميباشد كه در حقيقت بايد اذعان نمود نقش اصلي را در فرآوري مواد و مصالح اوليه در مسير توليد برعهده دارد ؛ از اينروي تخصص و تجربه لازم در اين زمينه امري نيست كه بتوان به راحتي ازآن چشم پوشي نمود ؛ زيرا فقدان آن باعث بروزعيوبي اساسي در فرش خواهد بود كه اكثرا غير قابل برگشت مي باشند ؛ مواردي از قبيل : بافت غلط ؛ عدم تسلط بر نقشه خواني ؛ جا گذاري نا مناسب پود ها ؛ دفه زني نا موزون ؛ گره زني نا هماهنگ ؛ عدم درك وضعيت چله ها ؛ عدم رفع صحيح پاره گي بعضي از چله ها ؛ عدم دقت در انتخاب رنگهاي هم خانواده ؛ و امثالهم را مي توان نمونه هايي از عيوب مورد اشاره بر شمرد كه اكثرا رفع و رجوع آنها در مراحل بعدي نا ممكن خواهد بود.

ب : چله كشي

چله كشي درحقيقت اولين مرحله ازآغازمراحل اجرائي بافت فرش است ؛ در اين مرحله سه عامل مهم نقش اساسي برعهده دارند : چله ؛ چله كش ؛ دستگاه بافت قالي ؛ و چنانچه هر كدام از اين عوامل از نظر كيفي و يا فني حائز شرائط لازم نباشند مسلما موجب بروز عيب در فرش توليدي خواهند بود ؛ يعني چله خوب و استاندارد ؛ چله كش ماهر و مجرب ؛ و دستگاه بافت قالي استاندارد ضامن گذر صحيح و سالم از اين مرحله توليد مي باشند.

پاره گي مدام چله ها در حين توليد ؛ تغيير حالت غير معمول چله ها بمرور زمان ؛ عدم نظم لازم در چينش چله ها ؛ عدم تناسب لازم در حالت چله ها در مجموعه دستگاه ؛ و كيس هاي طولي و امثالهم از جمله عيوبي خواهند بود كه در صورت عدم مراعات موارد مذكور از اين رهگذر نصيب فرش توليدي خواهد بود.

پ : گره

گره ؛( صرفنظر از نوع آن) يكي از عوامل داخل در مقوله بافت است كه بنوبه خود سهم بسزائي در كيفيت و سلامت فرش توليدي دارد كه درنزد اهل فن يكي ازعوامل اصلي تشخيص ميزان مهارت بافنده و درجه مرغوبيت فرش نيز بحساب مي آيد. چينش نا مناسب مجموعه گره ها در يك فرش در نهايت منجر به عيب نا همگوني بافت در پشت فرش خواهد بود كه اين عيب علاوه برآنكه قابل رفع نيست با كاستن از كيفيت فرش موجب افت ارزش اقتصادي آن نيز خواهد بود.

ت:پود گذاري

همانگونه كه درمبحث مواد اوليه ارئه شد علاوه بر آنكه نوع پود ؛ نقش مستقل و مستقيمي در بروز بعضي از عيوب در فرش توليدي دارد ؛ نحوه استفاده از پود نيز درمرحله پود گذاري چنانچه به نحو صحيح انجام نپذيرد ؛ عيوبي را در فرش توليدي بجا خواهد گذاشت .

كيس هاي عرضي ؛ كجي هاي كناره فرش ؛ روئيت پود كلفت يا نازك از پشت فرش؛عدم توازن ونظم عرضي و طولي گرها؛عدم تطابق محاسبات فني فرش ؛ايجاد شيارهاي عرضي بر روي فرش ؛ از جمله عيبهاي غير قابل جبراني هستند كه امكان بروز در اين مرحله از توليد دارند .

ث : رد كردن رج

رد كردن رج يكي ازعيوبي است كه درمرحله بافت بطورعمدي امكان بروز دارد ؛ بگونه ايكه بدليل اين عمل ناشايست رجهاي بافته شده كمترازرجهاي طراحي شده بوده و در نهايت تعداد كل گره فرش از تعداد كل گره طرح كمتر خواهد بود ؛ كه بعضي از بافندگان به دلايل گوناگون مرتكب آن مي شوند ؛ البته بايد ريشه بروزآن را بيشتر در اخلاقيات جستجو نمود تا در مسائل فني و اقتصا دي .

ناگفته نماند كه تشخيص بصري اين عيب مستلزم سالها تجربه و ممارست بوده و نيازمند مهارت خاصي مي باشد .

نكته ؛ گاهي اين امر با صلاحديد طراح و يا بافنده ماهر به جهت رفع و رجوع بعضي از عيوب فني طرح انجام مي پذيرد ويا گاه رجهائي اضافه برطرح اصلي بافته مي شود . ناگفته نماند كه انجام صحيح اين كار از عهده هر كسي خارج بوده و مهارت خاصي را مي طلبد.

ج : گره تك سر

گره تك سرعيبي است كه عمدتا به جهت عدم مهارت كافي و لازم بافنده در مرحله توليد ايجاد مي شود و علت آن اريب گرفتن چاقوي بافت هنگام بريدن پشم ؛ پس از گره زدن مي باشد كه اين امر موجب تفاوت طولي پشم در دو سر گره خواهد بود . و طبيعتا پس از مرحله پرداخت فرش ؛ همين تفاوت طولي دوسر گره موجب ايجاد سوراخ مانند هائي در پرز فرش خواهد بود كه البته مقدار واندازه اين تفاوت پرز؛ شاخص ارزيابي اين عيب مي باشد.

نكته : بعضا به جهت عدم اطلاعات كافي از جانب بعضي اشخاص ؛ گره تك سر؛ در رديف انواع گره ها محسوب مي شود كه با ارائه توضيح بالا بطلان اين مطلب روشن گرديد . به عبارت ديگر ؛ گره تك سر؛ نوعي گره معيوب است نه گرهي مستقل.

ح : گره هاي غلط

گره هاي چهارتار ؛ سه تار ؛ تك تار؛ بدون تاب گرهي ؛ وامثالهم هر كدام به نوعي موجب عيوب كمي و كيفيي جبران ناپذيري درفرش مي باشند.

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا