اخبار فرش ماشینی

6/ 9 ميليارد دلار صادرات؛ 8/29 ميليارد دلار واردات ايران درنيمه سال 87

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

در نيمه نخست سال جاري 48/9686ميليون دلار صادرات و 15/29821ميليون دلار واردات در كارنامه تجارت خارجي كشور ثبت شده است. روايت رسمي گمرك ايران نشان مي دهد كه بدون احتساب ارزش صادراتي ميعانات گازي در اين مدت 79/16841هزار تن كالابه خارج از كشور صادر شده كه نمايانگر رشد 30/6درصدي در مقايسه با سال گذشته است ضمن اينكه ارزش دلاري آن نيز 63/38درصد رشد كرده است.
در شش ماه نخست سال جاري ميزان واردات كشور 73/20613هزار تن و به ارزش 04 /19400ميليون يورو (معادل 15/29821ميليون دلار) بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1386 از كاهش 41/2درصدي در وزن و رشد 37/36درصدي در ارزش برخوردار بوده است. با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي كشور (بدون احتساب صادرات نفت خام و ميعانات گازي) در اين مدت با كسري 67/20134ميليون دلاري مواجه بوده است.

شركاي تكراري تجاري
بيشترين صادرات كشور در شش ماه اول سال 1387 به كشورهاي «امارات متحده عربي» با 91/2180هزار تن و ارزش 81/831ميليون يورو (07/1285ميليون دلار) يا 95/12درصد سهم وزني و 27/13درصد سهم ارزشي، «چين» با 24/4548هزار تن و 37/721ميليون يورو (61/1115ميليون دلار) يا 01/27درصد سهم وزني و 52/11درصد سهم ارزشي، «عراق» با 33/1548هزار تن و 89/624ميليون يورو (30/ 961ميليون دلار) يا 19/9درصد سهم وزني و 92/9درصد سهم ارزشي، «هند» با 46/1396هزار تن و 32/423ميليون يورو (87/656ميليون دلار) يا 29/8درصد سهم وزني و 78/6درصد سهم ارزشي «جمهوري كره» با 92/756هزار تن و 05/355ميليون يورو (82/550ميليون دلار) يا 49/4درصد سهم وزني و 69/5درصد سهم ارزشي صورت گرفته است.
به بياني ديگر 93/61درصد از سهم وزني و 18/47درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در شش ماه اول امسال متعلق به اين پنج كشور بوده، كشورهايي كه طي چند سال گذشته همواره در صدر شركاي تجاري ايران قرار گرفته اند.

عمده واردات كشور در شش ماه اول امسال از كشورهاي «امارت متحده عربي» با 49/29درصد سهم وزني و 42/27درصد سهم ارزشي، «آلمان» با 74/6درصد سهم وزني و 10 درصد سهم ارزشي، «چين» با 85/5درصد سهم وزني و 85/8درصد سهم ارزشي، «سوئيس» با 10/12درصد سهم وزني و 43/5 درصد سهم ارزشي و «جمهوري كره» با 17/4 درصد سهم وزني 18/5 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است.
به عبارت ديگر 35/58درصد از سهم وزني و 88/56 درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي شش ماه اول سال جاري متعلق به پنج كشور ياد شده است.

در بررسي تراز بازرگاني خارجي ايران با كشورهاي مذكور ملاحظه مي شود كه بيشترين رقم مربوط به كسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به امارات متحده عربي با كسري معادل 98/6890ميليون دلار، آلمان با كسري معادل 32/2839ميليون دلار، سوئيس با كسري معادل 53/1610ميليون دلار، چين با كسري معادل 01/1524ميليون دلار و انگلستان با كسري معادل 60/1138ميليون دلار بوده است. از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عراق 96/924ميليون دلار بوده است.
بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با 196 كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان مي دهد كه كشور ما طي شش ماه اول سال 1387 با 102 كشور داراي تراز منفي تجاري و با 94 كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است.

رشد قيمت متوسط كالاهاي وارداتي و صادراتي
طي شش ماه اول سال 1387 متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 15/575دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 66/1446دلار بوده است. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي طي شش ماه اول سال 1386، 02/441دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 23/1035دلار بوده است.
به عبارت ديگر متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در شش ماه اول سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي رشد 41/30 درصدي و در همين مدت، متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي داراي رشد 74/39 درصدي بوده است.

كالاهاي عمده صادراتي
در ميان اقلام عمده صادرات كالاهاي غير نفتي مرتب شده بر اساس ارزش دلاري، پروپان مايع شده با 638 ميليون دلار يا 59/6 درصد از كل ارزش صادرات رتبه اول را داراست.
در بين 10 قلم اول صادراتي متانول (الكل متيليك) با 4/517ميليون دلار يا 34/5 درصد ارزش؛ رتبه دوم، بوتان مايع شده با 4/4364 ميليون دلار يا 51/4درصد؛ رتبه سوم، اتيلن با 395 ميليون دلار يا 08/4 درصد ؛رتبه چهارم و پسته تازه يا خشك كرده با 5/370 ميليون دلار يا 83/3 درصد از كل ارزش صادرات رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.
ديگر اقلام عمده شامل پارااكسيلن با 61/ 3 درصد، ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودار با 42/3 درصد، گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك هزار سانتيمتر مكعب و بيشتر با 42/2 درصد، بنزن با 37/2 درصد، كاتد و قطعات كاتد از مس تصفيه شده با 35/2 درصد است.
در مجموع سهم 10 قلم فوق الذكر در شش ماه اول سال جاري حدود 52/38 درصد از كل ارزش و 93/25 درصد از كل وزن صادرات غير نفتي است. اين در حالي است كه در شش ماه اول سال 1386 مجموع سهم 10 قلم ياد شده حدود 87/31 درصد از كل ارزش و 16/24 درصد از كل وزن صادرات بوده است. صادرات اين اقلام در مدت ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 52/67 درصد و از لحاظ وزني 14/14 درصد افزايش پيدا كرده است.
سهم تجارت چمداني و بازارچه ها
سهم تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي در اين مدت به ترتيب 03/13 ميليون يورو (معادل 10/20 ميليون دلار) و 81/102ميليون يورو (معادل 38/157ميليون دلار) بوده است.
تحقق 167 درصدي اهداف برنامه
براي شش ماه نخست امسال معادل 5791 ميليون دلار صادرات انواع كالاهاي غير نفتي به كشور پيش بيني شده است كه با توجه به صادرات 48/9686 ميليون دلاري حدود 27/167 درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات كالاتحقق يافته است.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

محصولات معدني، اول و …
بر اساس قسمت هاي مختلف تعرفه ، محصولات معدني با 14/27 درصد از سهم ارزشي كل صادرات كشور رتبه نخست، محصولات صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن با 87/26 درصد سهم ارزشي رتبه دوم، فلزات معمولي و مصنوعات آنها با 51/9 درصد سهم ارزشي رتبه سوم، محصولات نباتي با 98/7 درصد سهم ارزشي رتبه چهارم و مواد پلاستيكي ـ كائوچو و اشياي ساخته شده از اين مواد با 15/7 درصد سهم ارزشي رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
در مجموع 65/78 درصد از سهم ارزش كل صادرات كشور طي اين مدت به اين محصولات مربوط مي شود.
ميعانات گازي و…
ميزان صادرات ميعانات گازي در اين مدت 3414 ميليون و 61 هزار دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 25/25 درصد افزايش داشته است. بر اساس صورت جلسه تعيين تكليف آمار صادرات فرآورده هاي نفتي مورخ 28 فروردين 1380 ميعانات گازي كه توسط شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز و همچنين شركت هاي تابعه آنها، به عنوان صاحب كالااظهار شده در آمار صادرات غير نفتي لحاظ نمي شود.

گمرك ها و بازارچه هاي فعال و غيرفعال
طي شش ماه اول سال 1387 گمرك آستارا با اختصاص 91/9ميليون دلار يا 31/49درصد از ارزش تجارت چمداني، رتبه اول، گمرك بيله سوار با 07/3ميليون دلار يا 27/15درصد، رتبه دوم و گمرك سرو با 54/2ميليون دلار يا 62/12درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
بازارچه پرويزخان با اختصاص 86/36ميليون دلار يا 42/23درصد از ارزش صادرات بازارچه ها رتبه اول، بازارچه تمرچين ـ پيرانشهر با 38/28ميليون دلار يا 03/18درصد رتبه دوم و بازارچه كيله ـ سردشت با 29/19ميليون دلار يا 26/12درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. در رده هاي بعدي بازارچه يزدان با سهم ارزشي 59/10، بازارچه شوشمي با سهم ارزشي 89/4درصد، بازارچه ميلك با 20/4درصد، ميرجاوه با 48/3درصد، بازارچه كوهك ـ سروان با 48/3درصد، بازارچه دوكوهانه با 95/2درصد و بازارچه ميل 75 با 84/2درصد قرار گرفته اند.
از ميان 10 بازارچه مرزي مذكور چهار بازارچه هم مرز با عراق، چهار بازارچه هم مرز با افغانستان و دو بازارچه هم مرز پاكستان است. سهم ارزش صادرات بازارچه هاي هم مرز به كشورهاي ياد شده به ترتيب 91/60درصد، 09/23درصد و 99/8درصد است. بدين ترتيب سهم ساير كشورها از صادرات بازارچه هاي مرزي حدود 01/7درصد برآورد مي شود.
بيشترين رشد ارزش صادرات كالااز بازارچه ها در شش ماه اول سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب مربوط به بازارچه پرويزخان با 02/197درصد، بازارچه شيخ صله و بازارچه ميرجاوه به ترتيب با 47/142 و 94/69درصد بوده است.
در شش ماه اول سال 1387 بازارچه سرو با 11/89درصد، بازارچه مهران با 41/81درصد و بازارچه ميل 73 با 11/78درصد كاهش رو به رو شده اند.

واردات 5/2 ميليارد دلار بنزين
بر اساس جدول اقلام عمده وارداتي به ترتيب ارزش دلاري كالا، بيشترين ارزش و سهم واردات در مدت مذكور مربوط به «بنزين» با 4/2532ميليون دلار و 49/8درصد سهم ارزشي است.
«شمش از آهن و فولاد غير ممزوج» با 87/4درصد سهم ارزشي و « ساير روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين» با 68/2درصد سهم ارزشي، رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
ديگر اقلام مهم وارداتي شامل «دانه ذرات» با 06/2درصد، «دستگاه هايي كه با اشعه ايكس كار مي كنند» با 73/1درصد، «ميله هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده» با 59/1درصد، «محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نورد شده به شكل طومار با پهناي 600 ميليمتر يا كمتر به ضخامت كمتر از سه ميليمتر» با 53/1درصد، «قطعات منفصله براي توليد خودروهاي سواري» با 05/1درصد، «دانه سويا، حتي خرد شده» با 04/1درصد و «وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي ـ احتراقي» هر يك با 94/0درصد است. بدين ترتيب سهم اقلام عمده ياد شده از لحاظ ارزش حدود 8/25درصد و از لحاظ وزن حدود 28/42درصد است.
براي مدت مذكور معادل 19890 ميليون دلار واردات انواع كالابه كشور پيش بيني شده است كه باتوجه به واردات 15/29821ميليون دلاري حدود 93/149درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش واردات كالاتحقق يافته است.
در مدت مذكور گمرك شهيد رجايي بندرعباس با وزن 33/736933 هزار تن با احتساب سهم 75/35درصد در وزن و ارزش 10/13ميليارد دلار و سهم 93/43درصد از ارزش كل واردات رتبه اول را در ميان گمركات داشته، بر همين اساس گمرك بندر امام خميني با سهم 81/12 و تجاري مهرآباد با سهم 25/7درصد از ارزش كل واردات رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.
654 ميليون دلار خودرو وارد شد
در اين مدت 36043 دستگاه خودرو سواري به ارزش 88/654ميليون دلار وارد كشور شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 108درصد و از نظر ارزش دلاري 25/90درصد افزايش يافته است.

گروه اقتصاد: بار ديگر ديوار 3 برابري واردات در مقابل صادرات قد علم كرد. آمار واردات در حالي كارنامه 6 ماهه ابتداي سال خود را با رقم 8/ 29 ميليارد دلاري بست كه صادرات در اين دوره زماني به 6/ 9 ميليارد دلار رسيد اما باز هم صادرات غيرنفتي كشور نتوانست قد خود را از ديوار سه برابري واردات بالابكشد. در 6 ماهه ابتدايي امسال ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، معادل 79 / 16841 هزار تن و به ارزش 79 / 75 62 ميليون يورو (معادل 48 /9986 ميليون دلار) است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 30 /6 درصدي در وزن و 63/ 38 درصدي در ارزش دلاري داشته است.
بر همين اساس محمد بهبودآهني سخنگوي گمرك در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد: بر اساس نتايح حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران وزن و ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در 6 ماهه اول سال 1386 به ترتيب 03/15843 هزار تن و 84/ 5151 ميليون يورو (معادل 09/ 6987 ميليون دلار) بوده است.
از ميزان كل صادرات غيرنفتي در 6 ماهه اول سال 1387 رقم 03/ 13 ميليون يورو (معادل 10/20 ميليون دلار) از محل تجارت چمداني و رقم 81/ 102 ميليون يورو (معادل 38 / 157 ميليون دلار) از بازارچه هاي مرزي صادرات انجام گرفته است.

در 6 ماهه اول سال 1387 ميزان واردات كشور 73 / 20613 هزار تن و به ارزش 04/19400 ميليون يورو (معادل 15/ 821 29ميليون دلار) بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1386 از كاهش 41/2 درصدي در وزن و رشد 37 /36 درصدي در ارزش برخوردار بوده است. ضمنا واردات 6 ماهه اول سال گذشته ميزان 95/ 21122 هزار تن به ارزش 27 / 16157 ميليون يورو (معادل 12/ 21867 ميليون دلار) بوده است. با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران (بدون احتساب صادرات نفت خام و ساير موارد مندرج در توضيح اشاره شده در خصوص كالاهاي غيرنفتي) طي 6 ماهه اول سال جاري با كسري 67 / 20134 ميليون دلاري مواجه بوده است.
بيشترين صادرات كشور در 6 ماهه اول سال 1387 به كشورهاي امارات متحده عربي، چين، عراق، هند و جمهوري كره صورت گرفته و به بياني ديگر 93 / 61 درصد از سهم وزني و 18/ 47 درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در 6 ماه اول سال 1387 متعلق به 5 كشور ذكرشده بوده است. در راستاي اين امر عمده واردات كشور نيز از كشورهاي امارات عربي متحده، آلمان، چين، سوئيس و جمهوري كره انجام گرفته و به عبارت ديگر 35 / 58 درصد از سهم وزني و 88 / 56 درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي 6 ماهه اول سال جاري متعلق به 5 كشور يادشده است.
در اين ميان سخنگوي گمرك اعلام كرد: در بررسي تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي فوق ملاحظه مي شود كه بيشترين رقم مربوط به كسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به امارات متحده عربي با كسري معادل 98/6890 ميليون دلار، آلمان با كسري معادل 32 / 2893 ميليون دلار، سوئيس با كسري معادل 53 /1610 ميليون دلار، چين با كسري معادل 01/ 1524 ميليون دلار، انگلستان با كسري معادل 60/ 1138 ميليون دلار بوده است. از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عراق 96/ 924 ميليون دلار بوده است. بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با 196 كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان مي دهد كه كشور ما، طي 6 ماهه اول سال 1387 با 102 كشور داراي تراز منفي تجاري و با 94 كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است.

در بين 10 قلم اول صادراتي متانول (الكل متيليك) با 4/ 517 ميليون دلار يا 34/ 5 درصد ارزش رتبه دوم، بوتان مايع شده با 4/ 436 ميليون دلار يا 51/ 4 درصد رتبه سوم، اتيلن با 395 ميليون دلار يا 08/4 درصد رتبه چهارم و پسته تازه يا خشك كرده با 5/370 ميليون دلار يا 83/3 درصد از كل ارزش صادرات رتبه بعدي را به خود اختصاص داده است. در مدت مذكور معادل 5791 ميليون دلار صادرات انواع كالاهاي غيرنفتي به كشور پيش بيني شده است كه با توجه به صادرات 48/ 9686 ميليون دلاري حدود 27/ 167 درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات كالاتحقق يافته است.

اما در اين ميان بر طبق جدول اقلام عمده وارداتي در 6 ماهه اول سال 1387 به ترتيب ارزش دلاري كالا، بيشترين ارزش و سهم واردات در مدت مذكور مربوط به <بنزين> با 4/ 2532 ميليون دلار و 49/ 8 درصد سهم ارزشي است.
شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با 87/ 4 درصد سهم ارزشي و < ساير روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين> با 68/ 2 درصد سهم ارزشي، رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
ديگر اقلام مهم وارداتي شامل <دانه ذرات> با 06/2 درصد، <دستگاه هايي كه با اشعه ايكس كار مي كنند> با 73/ 1 درصد <ميله هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده> با 59/ 1 درصد، <محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نورد شده به شكل تومار با پهناي 600 ميلمتر يا كمتر به ضخامت كمتر از 3 ميلمتر> با 53/ 1 درصد، <قطعات منفصله براي توليد خودروهاي سواري> با 05/ 1 درصد، <دانه سويا، حتي خرد شده> با 04/ 1 درصد، <وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي – احتراقي> هر يك با 94/0 درصد است. بدين ترتيب سهم اقلام عمده ياد شده از لحاظ ارزش حدود 8/ 25 درصد و از لحاظ وزن حدود 28/ 42 درصد است. ضمنا طي 6 ماهه اول سال جاري، 36043 دستگاه خودروي سواري به ارزش 88/ 654 ميليون دلار واردات شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 108 درصد و از نظر ارزش دلاري 25 /90 درصد افزايش يافته است.
(منبع: دنياي اقتصاد)

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا