اخبار نساجی

اسرار تبلیغات آینده

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

دنیای امروز شاهد پدیده ای است كه بیش از هر زمان زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است و آن  شدت ، وسعت و سرعت تغییرات  است كه فرصتها و تهدیدهای بسیاری را نیز با خود و در خود دارد.  این تغییرات دو اصل را مطرح ساخته و ثابت كرده اند كه :
;هیچ چیز ثابت نیست
هیچكس كامل نیست
با پذیرش این اصول، چالشها و تلاشها برای تحول و تكامل در اغلب زمینه ها و از جمله تبلیغات آینده معنا و مفهوم تازه ای پیدا كرده اند.  یكی از پرسشها ی مهم تبلیغات آینده ، پیش نیاز ها و عناصر و عوامل لازم برای موفقیت اینگونه تبلیغات است.
واقعیت این است كه با توجه به جهانی شدن بازارها، تجارت الكترونیك آزادسازی مبادلات بین المللی ، توسعه فراگیر اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد بدون مرز ودموكراسی بازرگانی و دادوستد بین المللی از طریق اینترنت و سرانجام رقابتی شدن فعالیت ها و كسب و كارها دیگر نمیتوان انتظار داشت كه با افكار ، رفتار و ابزارهای گذشته به آینده ای مطلوب در زمینه ها و حوزه های گوناگون و از جمله مدیریت بازاریابی و تبلیغات نوین دست یافت.

 • اگر چه تعاریف زیادی برای تبلیغ ارائه شده است، اما به نظر نگارنده (( تبلیغ، ارتباط و ابلاغی است چند منظوره و جهت دار برای تغییر )) كه هر واژه آن دارای معنا و مفهومی خاص است و به شرح زیر می باشند:
 • تبلیغ نوعی ارتباط است بنابراین یكی از مهمترین ویژگی های هر نوع تبلیغ ، ایجاد، تقویت و حفظ ارتباط با انسانها و مخاطبین گوناگون است و به همین دلیل آشنائی با ابزارها و روشهای جدید شناخت مخاطبین و چگونگی ارتباط با آنها اولین ویژگی و مهارت هر نوع فعالیت تبلیغاتی آینده است. آگاهی از چگونگی ارتباط های الكترونیكی و یا ارتباط مستقیم حضوری و غیر حضوری با مخاطبین جدید یكی از نكات مهم در تبلیغات آینده است.
 • تبلیغ نوعی ابلاغ است كه به شكلهای مختلف ارائه میشود و لازم است تا ابعاد گوناگون آن مورد توجه قرار گیرد.  ماهیت و چگونگی ابلاغ كردن یك موضوع یا پیام نقش مهمی در اثر بخشی و ثمر بخشی تبلیغ دارد.  سبك و ساختار تبلیغات آینده و چگونگی ابلاغ پیامها با توجه به فعالیت ها تغییر خواهند كرد و آشنائی با سبكهای نوین تاثیر ابلاغ ها را بیشتر می كند.  ابلاغ متفاوت و متمایز كه نشانه هائی از تازگی داشته باشد بطور قطع توجه گروه های زیادی را به خود جلب خواهد كرد.
 • تبلیغ چند منظوره است و اهداف گوناگونی را دنبال میكند مانند آگاه كردن ، آموزش ، ترغیب ، تشویق ، تحریك ، دعوت ، یادآوری ، بازآوری و تحكیم و متقاعد ساختن كه در ادبیات بازاریابی و تبلیغات آنها را تبلیغات آگاه كننده ، دعوت كننده، تحكیم كننده ، یاد آوری كننده تطبیقی و مقایسه ای می نامند و هر یك شیوه ها و سبكها و ابزارهای خاص خود را می طلبد.  هر اندازه قلمرو فعالیت گسترش می یابد و رقابت بیشتر میشود اهداف نیز متنوع تر و دستیابی به آنها دشوارتر میگردد.
 • تبلیغ جهت دار است و بنابراین نیازمند مسیر و مقصدی معین میباشد تا بتواند در همان جهت دنبال شود.  چگونگی رسیدن به مقصد و جهت گیری در تبلیغات بیانگر استراتژی تبلیغات میباشد.  استراتژی تبلیغات آینده باید (( آینده تبلیغات را تعریف ، ترسیم و تدوین نماید تا تبلیغات هدفمند ، جهت دار بوده و منابع و عوامل تبلیغ بدرستی تخصیص یابند.
 • تبلیغ برای تغییر است.  هدف نهائی هر تبلیغ ایجاد تغییر در بسیاری از زمینه هاو عوامل مانند تغییر در نگرش ، بینش ، دانش و رفتار مخاطبین و تغییر جایگاه ها و پایگاه ها می باشد.

زنـــدگی بــدون تبلیــغ ، زنده بودن بدون تغییر است و هسته اصلی هر نوع فعالیت تبلیغاتی انسانها هستند كه رعایت ارزشهای انسانی و اصول اخلاقی و اجتماعی لازمه هر نوع تبلیغ در جامعه و در هر زمان و از جمله تبلیغات آینده میباشد. (( اسرار تبلیغات  آینده )) كه موضوع اصلی این مقاله است بر مبنای تعریف فوق و این دو اصل كه هیچ چیز ثابت نیست و هیچكس كامل نیست قابل توصیف است. اسرار تبلیغات آینده چیست ؟
(( اسرار )) از حروف اول پنچ عنصر مهم و ضروری برای تبلیغات شكل گرفته است كه عبارتند از:

 • استراتژی تبلیغات
 • سبك و ساختار تبلیغات
 • رفتارها و رویكرد تبلیغات
 • ابزارها و الگوی تبلیغات
 • راه كارهای نوین برای تبلیغات

توجه دقیق به هریك از این عناصر و استفاده درست از آنها باعث میشود تا تبلیغات آینده را بتوان مفیدتر و موثرتر انجام داد .  برای روشن شدن موضوع هر یك از این عوامل را مورد مطالعه قرار می دهیم.

الف : استراتژی
(( هدف )) هر تبلیغ تغییر دادن میزان آگاهی ، نوع برداشت و ترجیحات مصرف كننده یا مخاطب می باشد و (( استراتژی )) تبلیغ چگونگی دستیابی به این ((هدف)) را بیان میكند.  به عبارتی دیگر استراتژی تبلیغات آینده تركیب كننده عناصر ((آمیخته خلاق )) یعنی مخاطب هدف ، ارزشهای محصول ، رسانه ارتباطی و پیام تبلیغاتی است.
تبلیغات آینده بدون استراتژی مشخص نمیتواند مفید و موثر باشد و در نتیجه باعث هدر دادن منابع میشود.  رقابت در تبلیغات آینده سازمانها را وادار خواهد ساخت تا علمی تر و اصولی تر به تبلیغات بپردازند و با (( تفكر استراتژیك ))و(( نگرش سیستمی )) و توجه جدی به ((مشاوره)) و ((تحقیقات بازار)) مسیر مناسب ، جهت گیری درست و روشهای بجا برای انجام تبلیغات آینده فراهم آورند.
استراتژی تبلیغات آینده چگونگی فعالیت های گوناگون تبلیغاتی را با توجه به مجموعه ای از فرصتها و تهدیدهای مربوط به شرایط بازار و عوامل ملی و بین المللی و منابع و موانع تعیین می كند.  به همین دلیل سازمانهای تبلیغاتی آینده ناچار خواهند بود تا بیش از گذشته در كنار فعالیتهای تبلیغاتی خویش ، دامنه فعالیت های تحقیقاتی خود را وسعت بخشیده و با استفاده از پژوهشها و پژوهشگران حرفه ای واقعیت ها را بیابندو بشناسندو در چارچوب یك استراتژی جامع ، امور تبلیغاتی خود را در مسیری معین و با اهداف مشخص دنبال كنند.  استراتژی تبلیغات پیش نیاز و پایه هر نوع فعالیت تبلیغاتی موفق در آینده خواهد بود، زیرا تقشه جامع تبلیغات برای تبلیغ كننده خواهد بود.  دنیای الكترونیك امكانات ، ابزارها و تكنیكهای جدید وگسترده ای را برای تحقیقات و تبلیغات فراهم آورده است و علاوه بر آنكه تنظیم استراتژی تبلیغات را ساده تر و سریعتر از گذشته امكان پذیر ساخته است ، وجود استراتژی برای انجام تبلیغات آینده را به عنوان یك ضرورت جدی مطرح نموده است.
استراتژی تبلیغات از تحقیقات دقیق در مورد انواع مخاطبین و بویژه مخاطبین هدف ، منافع و ارزشهای محصول یا موضوع مورد نظر ، مناسب بودن نوع رسانه و كانال ارتباطی و ویژگی های پیام تبلیغاتی پدید میاید.  استراتژی تبلیغ باعث می شود تا تبلیغات آینده مسیر خود را بدرستی بشناسد و هر مسیری را نرود.
بنظر نگارنده استراتژی تبلیغات آینده بر پایه تنوع و تمایز تبلیغات و بازارها و مبتنی بر اصول مدیریت و بازاریابی ارتباطی RELATIONSHIP MANAGEMENT& MARKETING   خواهد بود.  آشنائی با انواع تبلیغات و عوامل ایجاد تمایز و تنوع و چگونگی ارتباط پایدار  و وفادارانه با گروه های ذینفع جهت تداوم موفقیت در تبلیغات آینده از جمله نكاتی هستند كه لازم است مورد توجه مدیران دست اندركاران تبلیغات قرار گیرد.

ب – سبك و ساختار
سبك و ساختار تبلیغات آینده باید متناسب با شرایط آینده باشد.  بنظر میرسد با جهانی شدن بازارها و بازاریابی نوین دیگر نمیتوان با ساختار ها و سبك های متداول و سنتی سلیقه های مخاطبین بسیار متنوع را پاسخ داد.  اگر بپذیریم كه در بازارآینده بازاریابی انبوه جای خود را به بازاریابی تفكیكی و تقسیم بندی شده و سرانجام به بازاریابی انفرادی خواهد داد، این نكته مطرح میگردد كه لازمه موفقیت تبلیغات آینده ، تبلیغات تقسیم بندی شده، ویژه و حتی انفرادی است،  كه در آن سبك ها و ساختارها تغییر خواهند كرد و هر اندازه سبك و ساختار تبلیغات با نوع مخاطب و محصول، هماهنگی و نزدیكی بیشتری داشته باشند اثر بخش تر خواهند بود.
ساختار و  سبك نگارش ، انشاء و استفاده از عناصر گوناگون تصویری و كلامی و رنگها و نشانها در تبلیغات آینده متنوع و متحول میگردند .  به عبارتی دیگر در شرایطی كه بازارها گسترده ، جهانی و رقابتی میشوند همه عناصر بازاریابی و از جمله سبك و ساختار تبلیغات آینده نیز چندگانه و متنوع و اتعطافی خواهند بود.
سبك و ساختار تبلیغات در آینده به احتمال زیاد بر پایه نوآوریها، ابتكارات ، ایده های تازه و تركیبی از سبكهای ملی و بین المللی و با توجه به فرهنگها ، سلیقه ها و ارزشهای مختلف و بویژه عناصر و عوامل جدیدی كه به نام 5Ps تبلیغات شهرت دارند باعث میشود تا سبك و ساختار تبلیغات آینده دگرگون می شود.   5Ps  تبلیغات آینده به شرح زیر می باشند:
الف – PARADOX
پارادكس گفته یا بیان موضوعــی است كه مخالف با شعور و عقیده عمومی و حقـــیقت اســت اما در آن حقیقتــی وجـــود دارد وبسیــــار بدیهــی است ودر درون آن فرصتی نهفته است كه میتوان از آن بهره برداری كـــرد. بنظر نگارنده دیشه بسیاری از موفقیت ها وشكستهاا در زندگی و از جمله در امور بازاریابی و تبلیغات حاصل توجه یا عدم توجه به بدیهیات زندگی است.
ب- PERSPECTIVE
PERSPECTIVE توانائی دیدن هز چیز در ارتباط با سایر چیزهاست.  تبلیغ كننده در انجام تبلیغات باید همه عوامل و عناصر بازاریابی شامل محصول ، توزیع و خدمات را از منظر مشتری مورد ملاحظه قراردهد زیرا تنها جنبه ای كه میتواندتبلیغی را موفق سازد ارائه آن از منظر مشتری است.وظیفه تبلیغ كننده دعوت و تشویق خریدار به اندیشیدن ورفتار است.
ج – PERSUATION  دعوت سازمانهای تبلیغاتی دعوت ، تشویق و تحریك خریداران به شكل ها و روشهای جدید و ابتكـاری برای تغییر دفتار مخاطب از نكات دیگری  است كه در سبك و ساختار تبلیغات آینده نقش خواهند داشت.  سه نكته عمده در این مورد عبارتند از اعتبار و اعتماد مبلغ یا گوینده ، محتوای پیام و درگیركردن مخاطب.
د- PASSION     شور و هیجان تبلیغات آینده باید در جستجوی روشهائی تازه جهـــت ایجاد شور و هیجان و تعصب و علاقه در انواع گروه های مخاطبین داخلی و خارجی و ایجاد توعی ارتباط پایدار باشد.  به همین دلیل شناخت درست مخاطب و چگونگی علائق و خواسته های او برای تعیین سبك و ساختار مطلوب ضروری است.
ه – PARADIGM  قالب تبلیغات آینده نیازمند نوعی قالب و چارچوبهای تازه است.  دیگر نمیتوان با بیان قیمت یا ویژگی محصول نظر مخاطبین را جلب كرد.  یافتن مجموعی ای از ارزشها و ویژگیهای جذاب و چگونگی ارائه آنها باعث میشود تا تبلیغات در قالب و شكل جدیدی ارائه شوند.  قالب تبلیغات باید به گونه ای باشد كه با مشتریان ارتباط بهتر و مطمئن تری برقرار سازد.با در نظر گرفتن این عوامل پنجگانه و عناصر آمیخته بازاریابی و چگونگی استفاده متفاوت ار آنها سبك و ساختار تبلیغات آینده دگرگون خواهد شد.
ج- رفتارها
تبلیغ برای انسانهاست و رفتار انسانها بطور دائم تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل شامل نیازها ، انگیزه ، محركها ، امكانات ، انتظارات ، ترجیحات ، ادراك ها و عوامل فردی و اجتماعی و محیطی  تغییر می كند و در نتیجه تبلیغاتی مورد پذیرش خواهد بود كه به رفتار شناسی در بازارهای داخلی و خارجی توجه جدی نموده و فرایند تصمیم گیری خریداران و عوامل موثر بر رفتار مخاطبین را در قالب یك رویكرد سیستمی مورد مطالعه و بررسی عمیق و دقیق قرار دهد.
منظور از رفتار شناسی شناخت نوع مخاطب و ویژگیها ومعیارهاو چگونگی رفتار او در مراحل گوناگون پیش از خرید تا بعد از خرید میباشد.  اگر چه بسیاری از پدیده ها جهانی شده و میشوند اما در برخورد با انسانها باید به این نكته ظریف توجه داشت كه انسان انسان است اما علاوه بر بعضی مشتركات ، هر انسان دارای ویژگی های فردی است و یا به عبارتی دیگر در تبلیغات آینده لازم است به این نكته توجه كنیم كه (( انسان ، انسان است و هر انسان یك انسان خاص )) است.  هر اندازه رقابت بیشتر میشود توجه كردن به انسانها بصورت فردی بیشتر خواهد شد و تبلیغات آینده نیز در همین راستا خواهند بود و درنتیجه رفتارشناسی بر اساس تقسیم یندی های گوناگون ضرورت می یابد.  تبلیغ بدون رفتارشناسی آثار مطلوبی نخواهد داشت.
یكی دیگر از عوامل لازم در تبلیغات آینده توجه به رویكرد سیستمی و نظام گونه به كلیه فعالیــت های تبلیغاتـی است.  اگــر تبلیغات را در چارچوب یك استراتژی و در قالب یك (( نظام تبلیغاتی )) دنبال كنیم ضروری است تا به كلیه  عوامل مرتبط با تبلیغ و از جمله عناصرآمیختـــه بازاریابــی MARKETING MIX و آمیختـه ترویــــــج PROMOTION MIX  وآمیخته خلاق CREATIVE MIX توجه شود و تبلیغات به گونه ای انجام گردد كه در دنیای رقابتی و حرفه ای اثر گذار باشد.  یكی از ضعفهای بزرگ تبلیغات امروز عدم توجه به همین عوامل بظاهر ساده میباشد كه نارضایتی های زیادی را بوجود آورده است.
تبلیغات آینده ، تبلیغاتی حرفه ای است و یكی از رموز موفقیت در این شرایط رفتار حرفه ای بر اساس رفتار شناسی اصولی است.
گاهی تصور ما این است كه رفتار ها را میدانیم و تشخیص میدهیم اما واقعیت این است كه بسیاری از تصورات و ذهنیات ما درست نیست زیرا در دنیائی كه همه چیز تغییر میكند، انسانها و رفتار ها نیز بسیار متحول شده اند و دیگر نمیتوان آینده را مانند گذشته دانست و با آن همچون گذشته برخورد كرد.  رفتارشناسی و رویكرد سیستمی اگر چه كاری تخصصی و حرفه ای است و دشوار بنظر می رسد اما اگر به خوبی به آنها توجه شود یك نوع مزیت  و قوه رقابتی برای تیلیغات آینده به شمار خواهد رفت.

د- ابزارها و الگوها
تغییر فراگیر است و بسیاری از ابزارها و الگوها را درهم میریزد .   تبلیغات آینده نیازمند ابزارها و امكانات نوین و الگوهای مناسب است ، به همین دلیل آشنائی كامل با انواع ابزارهای ارتباطات اطلاعات، تبلیغات و تحقیقات و فراهم كردن آنها در حد و اندازه مناسب یكی از عوامل مهم در موفقیت تبلیغات آینده است.  علاوه برآشنائی و استفاده از  ابزارهای نوین، یكی از مهمترین عواملی كه از طریق آن میتوان تبلیغات آینده را موثرتر و مفیدتر ساخت استفاده از تكنیك BENCHMARKING یا زبده شناسی است كه گاهی الگوشناسی نیز نامیده میشود.
زبده شناسی تكنیكی است كه از طریق آن میتوان كلیه عوامل و عناصر موفقیت تبلیغات گوناگون داخلی و خارجی را شناسائی كرد و با در نظر  گرفتن شرایط و مقتضیات  آنها را به طریق زیر مورد استفاده قرارداد:

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

•     تقلید یا كپی كردن COPYING  – تقلیـــــد از ویژگـــــی های زبده و موفق در تبلیغات دیگران برای تبلیغات آینده خود بدون هیچگـونه تغییــر
•    اصلاح كــردن MODIFYING   – انجـام بعضـــــی تغییــــرات و اصـلاحــات در عوامـــل شناسائـــی شـده و قابـل استفـــاده كـردن آنها در تبلیغات خود.
•    نـــو آفرینی REINVENTING  – خلق ایـــده و عاملــــی تازه برای استفاده در تبلیغات آینده به نظر نگارنده اگر این تكنیك بدرستی مورد استفاده قرار گیرد یك راه میان بر برای رسیدن به اهداف میباشد كه در واقع استفاده از تجربه و سرمایه گذاری دیگران برای دستیابی به مقاصد خویش است.  زبده شناسی وسیله ای است كه سرعت و سهولت را در تبلیغات آینده افزایش میدهد و صرفه جوئی هائی را فراهم میكند. زبده شناسی محدود به هیچكس و هیچ جا نیست  و كلیه عواملی را كه به نوعی در ارتباط با تبلیغ در هر زمینه است شامل میشود.
نگاهی عمیق و دقیق به رفتار یك جگر فروش ساده ایرانی تا فروشگاههای معتبرجهانی از مراسم عزاداری شیعیان و بویژه مراسم عاشورا و روضه خوانی و سینه زنی تا مبلغین دینی و مذهبی سایر ادیان در دینا، از بازارمكاره تا تجارت الكترونیك همه كاره و جهانی و از یك تبلیغ ساده در یك روزنامه و رسانه محلی تا جنجالی ترین تبلیغات در سطح جهانی میتواند نكات ،ریزه كاریها ، ظرافت هاو عوامل بسیاری را به عنوان زبده ها و زبدگان تبلیغات فراهم سازد.
اگر باور كنیم كه رقابت ها در خلاقیت است و استفاده از خلاقیت خود و دیگران رمز موفقیت میباشد ، گرایش تبلیغات آینده به خلاقیت ها و ابتكارات و نوآوری های دیگران و خود بیشتر خواهد شد.  زبده شناسی فرصتی است برای بهپوئی مستمر در تبلیغات و بهسازی تبلیغات آینده.

ه – راه كارهای نوین تبلیغات
تغییرات و دگرگونی ها راه كارهای جدیدی را برای دستیابی به اهداف تبلیغات مطرح ساخته اند.  برای آشنائی و آگاهی از راه كارهای جدید لازم است تا واقعیت ها را بشناسیم و فاصله ها را كم كنیم.  بازار جهانی و رقابتی فرصتهای زیادی را فراهم میآورد  اما برای استفاده از این فرصتها لازم است تا از طریق یادگیری ، همفكری و همكاری یا آموزش ، مشاوره و تشكل گرائی با انواع راه كارهای نوین تبلیغات آشنا شویم.  سرعت و سهولت دو ویژگی بسیار مهم بازاریابی نوین است كه تبلیغات آینده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
برای افزایش سرعت و سهولت در تبلیغات آینده علاوه بر افزایش انعطاف پذیری و انطباق پذیری لازم است تا راه كارهای نوین تبلیغات بدرستی شناخته شوندو به خوبی مورد استفاده قرار گیرند.  راه كارهای جدید بیانگر تكنیكها و مهارتها و دانش هائی است كه سرعت و سهولت تبلیغات آینده را افزایش داده و رضایت بیشتری را فراهم می آورند.
راه كارهای نوین تبیلغات به عنوان یكی دیگر از اجزای اسرار تبلیغات آینده بیانگر مدیریت اجرائی تبلیغات است كه برای شناخت و استفاده از آنها لازم است تا به دو نظریه مهم توجه شود كه عبارتند از :

•    نظریه یادگیری –نوع استراتژی ها ، ساختارهاو سبكها،‌رویكردها و رفتارها ، ابزارها و راه كارهائی را چگونه یاد بگیریم ؟
•     نظریه فراموشی و سازمانهای فراموش كننده – یعنــی یـــــادگــرفتـــــن اینكـــــــه چـــــــــــه استـــراتــــژی هــا ، سبـكــهـــــــا و ساختـــارهـــا ، رفتــــارهــا ، الگـــوهــا و ابزارهاو راه كــارهائــی را كــــه درگـــذشتــــه داشتـــه وانجــام میـدادیـــــم
چگـــونه  فراموش كرده و كنار بگذاریم؟

ساده تر بگویم . تبلیغات آینده نیازمنــد یــك یادگیــری و فراموشــی ریشــه ای در (( اسرار تبلیغات)) یعنی :استراتژی سبك و ساختار ، رفتار و رویكرد، ابزار و الگو و راه كارهای نوین تبلیغاتی است.

منبع : سایت رسمی دکتر احمد روستا

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا