اخبار نساجی

بررسی و تحلیل آمار واردات و صادارت صنایع نساجی کشور در سال ۱۴۰۰

تهیه شده در دفتر مطالعات راهبردی دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

تهیه: ساناز اصلاح- انجمن صنایع نساجی ایران

بخش اول: مواد اولیه

خلاصه جدول واردات و صادرات مواد اولیه صنایع نساجی در سال 1400 به شرح ذیل میباشد:

جمع بندی واردات و صادرات مواد اولیه صنایع نساجی طی سال 1400

بررسی و تحلیل آمار واردات و صادارت صنایع نساجی کشور در سال ۱۴۰۰
صادرات مواد اولیه

• صادرات انواع چیپس نساجی
همانطور که در جدول ذیل ملاحظه می کنید؛ از میان انواع گرانول پلی استر، پلی پروپیلن و نایلون، تنها گرانول پلی پروپیلن تحت ردیف تعرفه 39021030، دارای مقادیر صادرات طی سال 1400 بوده است.

صادرات چیپس پلی پروپیلن نوع نساجی
طی سال 1400 مجموعا  77,132 تن گرانول پلی پروپیلن نوع نساجی با میانگین ارزش حدود 1/5 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای دیگر صادر گردیده که آمار این میزان صادرات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

کشورهای مقصد صادراتی برای گرانول پلی پروپیلن نساجی تولید شده در ایران طی سال 1400 به ترتیب کشورهای ترکیه با سهم 56 %ازبکستان با سهم 18/5 درصد جمهوری آذربایجان با سهم 6 %افغانستان با سهم 6 %گرجستان با سهم 4/5% ارمنستان با سهم 4% فدراسیون روسیه، عراق و تاجیکستان مجموعا با سهم 4 %بوده اند.

• صادرات انواع الیاف
صادرات الیاف و دسته الیاف پلی استر

مجموع  62,851 تن الیاف پلیاستر تحت ردیف تعرفههای 55032000 و 55062000 و دسته الیاف پلی استر تحت ردیف تعرفه 550120000 طی سال 1400 جمعا به ارزش 53 میلیون دلار (0/85 دلاربه ازای هر کیلوگرم) از کشور صادر شده که آمار این میزان صادرات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

کشورهای مقصد صادراتی برای الیاف پلی استر ایرانی طی سال 1400 ،به ترتیب کشورهای روسیه با سهم 53%عراق با سهم 22% افغانستان با سهم 10 %ترکیه با سهم 4% جمهوری آذربایجان با سهم 4 %هند، ارمنستان، اسپانیا، بلغارستان و گرجستان با مجموع سهم 7%بوده اند.

الیاف و دسته الیاف پلی پروپیلن
مجموع صادرات الیاف پلی پروپیلن تحت ردیف تعرفه های 55064000 و 55034000 و دسته الیاف پلیپ روپیلن تحت ردیف تعرفه 55014000 به وزن 1183 تن و ارزش 1/6 میلیون دلار ، طی سال 1400 به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

کشورهای مقصد صادراتی برای الیاف پلی پروپیلن طی سال 1400، به ترتیب کشورهای ایتالیا، ترکیه، روسیه، جمهوری چک، امارات متحده عربی، آلمان، عراق و افغانستان بوده اند.

صادرات الیاف اکریلیک
مجموع صادرات الیاف اکریلیک تحت ردیف تعرفه های 55033000 و 55063000 طی سال 1400 معادل 87 تن و به ارزش 258 هزار دلار (حدود 3 دلاربه ازای هر کیلوگرم) به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است؛ الزم به توضیح است صادرات انواع تاو و تاپس اکریلیک طی این سال انجام نشده است.

سهم عمده الیاف اکریلیک ایرانی در سال 1400 به افغانستان صادر شده است و تنها بخش کوچکی معادل 1 درصد نیز به کشور عراق صادر گردید.

 

صادرات الیاف پنبه
مجموع 335 تن صادرات الیاف پنبه ایرانی تحت ردیف تعرفه های 5201 ، 5202 و 5203 طی سال 1400 به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل بوده است:

کشورهای مقصد صادراتی برای الیاف پنبه ایرانی طی سال 1400 ،به ترتیب کشورهای ترکیه با سهم 98 درصدی، کویت، عراق و اتریش با مجموعا 2 درصد بودهاند. همانطور که ملاحظه می کنید؛ از آنجایی که کشورمان بیش از نیمی از نیاز داخلی خود به الیاف پنبه را عموما از طریق واردات تأمین میکند؛ صادرات این الیاف نیز قابل چشم پوشی بوده و سهم کوچکی را نسبت به کل صادرات دارند.

صادرات الیاف پشم
مجموع 4539 تن انواع الیاف پشم ایرانی )پشم شور و ناشور، کرک و …( تحت ردیف تعرفههای 5101 ، 5102 تا 5105 با میانگین قیمت 2/38 دلار به ازای هر کیلوگرم طی سال 1400 صادر گردیده که توزیع این صادرات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل بوده است:

کشورهای مقصد صادراتی برای الیاف پشم ایرانی طی سال 1400 ،به ترتیب کشورهای هند با 68 درصد، چین با 14 درصد، افغانستان با 11 درصد و سایر کشورهایی نظیر پاکستان، ایتالیا، ترکیه و انگلستان با مجموعا حدود 7 درصد بوده اند.

 

واردات مواد اولیه
واردات چیپس نساجی
انواع گرانول پل یاستر و پلی پروپیلن نوع نساجی و چیپس پلی آمید 6 و 66 در سال 1400 به کشور وارد شده است که جزئیات آن به شرح ذیل میباشد:

واردات چیپس پلیاستر نساجی
مجموع 73,826 تن چیپس پلیاستر نوع نساجی تحت ردیف تعرفه های 39076110 و 39076910 در سال 1400 به کشور وارد شده که جزئیات این میزان واردات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل میباشد:

عمده کشورهای واردکننده چیپس پلیاستر به ایران در سال 1400 ،امارات متحده عربی با بیشترین سهم و سپس تایوان، مالزی، چین، هند و ترکیه بوده اند.

واردات چیپس پلی پروپیلن نساجی
آمار واردات گرانول پلی پروپیلن به تفکیک ماهیانه (مجموعا 1213 تن) طی سال 1400 به شرح جدول ذیل می باشد:

از مجموع 1213 تن گرانول پلی پروپیلن نساجی وارد شده به کشور طی این سال، همانطور که مالحظه میکنید؛ چین با سهم 91 درصدی جایگاه اول را بعنوان واردکننده این ماده اولیه به ایران به خود اختصاص داده است.

واردات چیپس نایلون
مجموعا در سال 1400، حدود 1368 تن چیپس نایلون گرید نساجی مناسب برای تولید الیاف و مصارف نساجی به کشور وارد شده است؛ که تفکیک ماهیانه این میزان بشرح ذیل می باشد

عمده چیپس نایلون نوع نساجی وارده به کشور طی این سال، به ترتیب از مبدأ کشورهای چین با 77 %، کره جنوبی با 11 % و امارات متحده عربی با 9 % بوده است.

 

واردات الیاف و دسته الیاف پلی استر
مجموعا 11 هزار تن الیاف و دسته الیاف پلی استر طی سال 1400 تحت ردیف تعرفه های 55012000 ،55032000 و 55062000 به کشور وارد شده است؛ که تفکیک ماهیانه آن به شرح ذیل است:

کشورهای امارات متحده عربی با سهم 44 %، چین با سهم 27 %و کره جنوبی با سهم 8 % عمده ترین کشورهای صادرکننده الیاف پلی استر به ایران طی این سال به حساب می آیند.

واردات الیاف اکریلیک
طی سال 1400 ،مجموعا 33795 تن الیاف اکریلیک تحت ردیف تعرفه های 55033000 و 55063000 به کشور وارد شده است. آمار واردات این الیاف به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

کشورهای آلمان با سهم 40 % ترکیه با سهم 37 % و چین با سهم 12%بیشترین سهم را در واردات الیاف اکریلیک به ایران طی سال 1400 داشته اند

واردات دسته الیاف اکریلیک
جدول واردات 33,692 تن تاو (دسته الیاف) اکریلیک طی سال 1400 به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

عمده کشورهای واردکننده تاو و تاپس اکریلیک به ایران طی سال 1400 ترکیه با سهم 85% آلمان با سهم 7 %و چین با سهم 5 %بوده اند.

 

واردات الیاف و دسته الیاف پلی پروپیلن

طی سال 1400 واردات دسته الیاف پلی پروپیلن با ردیف تعرفه 55014000 انجام نشده و آمار واردات 114 تن الیاف پلی پروپیلن تحت ردیف تعرفه های 55034000 و 55064000 به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

کشورهای صادرکننده الیاف پلی پروپیلن به ایران به ترتیب ترکیه با سهم 73% آلمان با سهم 17 %و انگلستان با سهم 10% بوده اند.

واردات الیاف ویسکوز
آمار واردات الیاف ویسکوز تحت ردیف تعرفه 55041000 طی سال 1400 به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است. مجموعا 44000 تن الیاف ویسکوز ریون با میانگین قیمت 2.25 دلار به ازای هر کیلوگرم در این سال به کشور وارد شده است.

کشورهای اصلی صادرکننده الیاف ویسکوز به ایران همانطور که در شکل ذیل ملاحظه می فرمایید؛ به ترتیب چین با سهم 46 % امارات متحده عربی با سهم 38 %مالزی با سهم 7 %و اندونزی و تایوان با مجموع سهم 8 %بوده اند.

واردات الیاف پنبه
طی سال 1400 ،مجموعا 87,559 تن الیاف پنبه تحت ردیف تعرفه های 5201 ،5202 و 5203 و میانگین قیمت 2/5 دلار به ازای هر کیلوگرم، به کشور وارد شده است. آمار واردات این الیاف به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

ازبکستان در صادرات پنبه به ایران بیشترین سهم با سهم 44% را داشته و پس از آن به ترتیب امارات متحده عربی با سهم %19 ، تاجیکستان با سهم 16% ترکیه با سهم 11 % و روسیه با سهم 6 %تأمین کنندگان اصلی پنبه وارداتی ایران بحساب می آیند.

واردات الیاف پشم
در سال 1400 ،مجموعا 3016 تن الیاف پشم از طریق واردات و با میانگین قیمت 6 دلاربه ازای هر کیلوگرم تأمین شده است که آمار این میزان واردات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

این میزان پشم وارداتی طی سال 1400 به ترتیب از کشورهای نیوزیلند با سهم 37 % امارات متحده عربی با سهم 23% اروگوئه با سهم 10% فرانسه با سهم 8 % آلمان با سهم 8 %و استرالیا  با سهم 7 % تأمین شده است.

واردات الیاف ابریشم
طی سال 1400 مجموعا 344 تن الیاف ابریشم خام (نتابیده) تحت ردیف تعرفه 50020000 با میانگین قیمت حدودا 38 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشور وارد شده که جزئیات این میزان واردات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

بخش عمده الیاف ابریشم وارداتی به ایران طی این سال از طریق امارات متحده عربی، ازبکستان و جمهوری آذربایجان تأمین شده است.

• بخش دوم: واردات و صادرات انواع نخ

واردات نخ های ریسیده شده
واردات نخ پنبه کارد و شانه

طی سال 1400 مجموعا 18,738 تن نخ پنبه ریسیده شده کارد و شانه تحت ردیف تعرفه های5205 ،5206 و 5207 به کشور وارد شده است؛ صادرکنندگان اصلی نخ پنبه به ایران در این سال به ترتیب کشورهای ازبکستان با سهم 33% امارات متحده عربی با سهم 26 %ترکیه با سهم 14 %چین با سهم 12%هندوستان با سهم 8 %و ترکمنستان با سهم 2 %بوده اند.

واردات نخ پشمی
مجموعا 44 تن نخ پشمی طی سال 1400 تحت ردیف تعرفه 5107 از کشور مغولستان به ایران وارد شده است.

واردات نخ اسپان پلیاستر
3217 تن نخ اسپان پلی استر تحت ردیف تعرفه های 55092100 و 55092200 در سال 1400 با میانگین ارزش 1/8 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای چین، امارات متحده عربی و هند به کشور وارد شده است؛ میتوان چین را با سهم 87 درصدی بزرگترین تأمین کننده نخ اسپان پلی استر در سال 1400 بحساب آورد. جزئیات این میزان واردات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

واردات نخ های مخلوط ریسیده شده با پلی استر
طی سال 1400 ،مجموعا 2080 تن نخ ریسیده شده از مخلوط الیاف پلی استر – پنبه، پلی استر – ویسکوز و … تحت ردیف تعرفه های 55095100 ،55095300 و 55095900 به کشور وارد شده است؛ هند و ترکیه دو منبع اصلی تأمین نخهای مخلوط با پلی استر ریسیده شده طی سال 1400 بوده اند

واردات نخ های ویسکوز ریون ریسیده شده
طی سال 1400 ،988 تن نخ ریسیده شده از الیاف ویسکوز ریون (یک ال و چندال) تحت ردیف تعرفه های 55101100 و 55101200 به ارزش میانگین 3/3 دلاربه ازای هر کیلوگرم به ترتیب از کشورهای هند با سهم 68 % چین با سهم 20% ترکیه با سهم %6 امارات متحده عربی با سهم 4 % و آلمان با سهم 2 %وارد شده است.

واردات نخ های ریسیده شده از نایلون
طی سال 1400 ،میزان 106 تن نخ یک لا و چندلا از الیاف غیریکسره نایلون تحت ردیف تعرفه های 55091100 و 55091200 با میانگین ارزش 1/95 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای چین و ترکیه به ایران وارد شده است.

 

واردات سایر نخهای مصنوعی منحصرا مخلوط با پنبه و سایر نخهای مخلوط
مجموعا حدود 50 تن نخ ریسیده شده مخلوط تحت ردیف تعرفه 55099200 و 5509900 با میانگین ارزش 10 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای گرجستان و ترکیه به کشور وارد شده است.

 

واردات نخهای یک لا و چندلا اکریلیک
طی سال 1400 ،میزان 1217 تن نخ ریسیده شده چند لای اکریلیک تحت ردیف تعرفه 55093200 با ارزش حدودا 5 دلار به ازای هر کیلوگرم، از کشور ترکیه به ایران وارد شده است؛ تفکیک ماهیانه این میزان واردات بشرح ذیل می باشد:

واردات نخ های مخلوط اکریلیک با پشم، پنبه و ….
طی سال 1400 مجموعا حدود 54 تن نخ مخلوط ریسیده شده از الیاف اکریلیک با پشم، پنبه و … تحت ردیف تعرفه های 55096100 ، 55096200 و 55096900 با میانگین ارزش 5/2 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای ترکیه با سهم 56 % هند با سهم 37 % و ایتالیا با سهم حدودا 7 %به ایران وارد شده است.

 

واردات انواع نخ فیلامنتی
واردات نخ فیلامنت نایلونی
طی سال 1400 ،میزان 11,217 تن نخ نایلون فیلامنتی تحت ردیف تعرفه های 54021910 ،54021920 ،54024500 و 54025100 با میانگین ارزش 3/8 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای امارات متحده عربی با سهم 62 % گرجستان با سهم 29 %چین با سهم حدودا 5 %و سنگاپور با سهم حدودا 3/5%به ایران وارد شده که جزئیات این میزان واردات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

واردات نخ فیلامنتی ویسکوز ریون
طی سال 1400، حدود 365 تن نخ فیلامنت ویسکوز با میانگین ارزش 3/9 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای هند با سهم %61 ترکیه با سهم 21%چین و امارات هر کدام با سهم 8 % و آلمان با سهم 2 %به ایران وارد شده است. آمار واردات این نخ به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

واردات نخ فیلامنتی پلی پروپیلن
در سال 1400 تنها 32 تن نخ فیلامنت پلی پروپیلن تحت ردیف تعرفه 54024800 با میانگین ارزش حدود 2 دلار به ازای هر کیلوگرم از دو کشور چین و ترکیه به کشور وارد شده است.

واردات نخ فیلامنتی پلی استر
در سال 1400 ،حدودا 713،7 تن نخ فیلامنتی پلی استر (نیمه آرایش یافته و کامال آرایش یافته) تحت ردیف تعرفه های 54024600 ، 54025200 و 54026200 با میانگین ارزش 1/5 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای چین با سهم 84 %ترکیه با سهم 6 % آلمان با سهم 4% امارات متحده عربی و عمان هر یک با سهم 3 % به ایران وارد شده است، جزئیات این میزان واردات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل میباشد:

واردات انواع نخهای تکسچره نایلون، پلی استر، پلی استر و سایر نخهای تکسچره
مجموعا میزان 12900 تن نخ تکسچره تحت ردیف تعرفه های 54023100 تا 54023900 به ایران وارد شده است؛ چین کشور اصلی واردکننده نخ های تکسچره به ایران در این سال بوده است.

صادرات انواع نخ

صادرات نخ های ریسیده شده
صادرات نخ پنبه ای کارد و شانه
طی سال 1400 صادرات قابل توجهی برای نخ پنبه کارد و شانه صورت نگرفته و تنها 4/7 تن نخ پنبه ریسیده شده کارد و شانه تحت ردیف تعرفه های5205 ،5206 و 5207 به کشورهای عراق و جمهوری آذربایجان با میانگین ارزش حدودا 1/5 دلار به ازای هر کیلوگرم صادر شده است.

صادرات نخ پشمی
در سال 1400 صادرات نخ پشمی از ایران انجام نشده است.
صادرات نخ اسپان پلی استر تن نخ اسپان پلی استر تحت ردیف تعرفه های 55092100 و 55092200 در سال 1400 با میانگین ارزش 2 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای ترکیه، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و …. صادر شده است.

صادرات نخ های مخلوط ریسیده شده با پلی استر
طی سال 1400، تنها 4/2 تن نخ ریسیده شده از مخلوط الیاف پلی استر با سایر الیاف تحت ردیف تعرفه 55095900 با میانگین ارزش 1/5 دلار به ازای هر کیلوگرم به افغانستان صادر شده است.
صادرات نخ های ویسکوز ریون ریسیده شده
طی سال 1400 ،هیچگونه صادرات نخ ویسکوز ریون ریسیده شده انجام نشده است.
صادرات نخهای ریسیده شده از نایلون
طی سال 1400 ،تنها 4/2 تن نخ از الیاف غیریکسره نایلون تحت ردیف تعرفههای 55091200 با میانگین ارزش 2/3 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشور افغانستان صادر شده است.

صادرات سایر نخ های مصنوعی منحصرا مخلوط با پنبه و سایر نخهای مخلوط
179 تن نخ ریسیده شده مخلوط تحت ردیف تعرفه 5509900 با میانگین ارزش 2/2 دلار به ازای هر کیلوگرم به ترتیب به کشورهای ترکمنستان با سهم 34 % عراق با سهم 30 % جمهوری آذربایجان با سهم 29% افغانستان با سهم 6 % و گرجستان صادر شده است.

صادرات نخ تک لا و چندلایی اکریلیک
طی سال 1400، حدودا 3009 تن نخ اکریلیک ریسیده شده تحت کد تعرفه 55093200 با ارزش میانگین 2/9 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای عراق  74 % و افغانستان 25 % صادر شده است. آمار این میزان واردات به تفکیک ماهیانه بشرح ذیل است:

بعلاوه طی این سال حدود 45 تن نخ اکریلیک مخلوط نیز تحت ردیف تعرفه 55096900 با ازش میانگین 1/15 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای ترکمنستان و پاکستان صادر شده است.

صادرات انواع نخ فیلامنتی
صادرات نخ فیلامنت نایلونی
طی سال 1400 ،مجموعا 41 تن نخ نایلون فیلامنتی تحت ردیف تعرفه های 54024500 و 54025100 با میانگین ارزش 1/25 دلار به ازای هر کیلوگرم به ترتیب میزان صادرات انجام شده به کشورهای پاکستان، عراق، تاجیکستان و ترکمنستان صادر شده است.

صادرات نخ فیلامنتی ویسکوز ریون
طی سال 1400 ،مجموعا 10/2 تن فیلامنت ویسکوز ریون به ارزش میانگین 3 /3 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای عراق، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان صادر شده است.
صادرات نخ فیلامنتی پلی پروپیلن
در سال 1400 حدود 355 تن فیلامنت پلی پروپیلن تحت ردیف تعرفه های 54024800 ،54025300 و 54026300 با ارزش
میانگین 1/5 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای افغانستان با سهم 71 % ترکمنستان با سهم 14 %عراق با سهم 13% و ازبکستان با سهم 2 % صادر شده است.

 

صادرات نخ فیلامنتی پلیاستر
طی سال 1400 ،مجموعا 1328 تن فیلامنت نیمه آرایش یافته و کامال آرایش یافته پلی استر تحت ردیف تعرفه های 54024600، 54025200 و 54026200 با ارزش میانگین 1/5 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای سوریه، ترکیه و عراق صادر شده است.

صادرات انواع نخ تکسچره
طی سال 1400 حدود 4600 تن انواع نخ تکسچره از جنس پلی استر، پلی پروپیلن، نایلون و … تحت ردیف تعرفه های 54023100، 54023300 ،54023400 و 54023900 با ارزش میانگین 1/6 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای صادر شده است. آمار این میزان صادرات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

بخش سوم: واردات و صادرات انواع پارچه

واردات انواع پارچه:
واردات پارچه پنبه های تار و پودباف
در سال 1400 مجموعا 10،601 تن پارچه پنبه ای تار و پود باف با میانگین ارزش 3/7 دلار به ازای هر کیلوگرم تحت ردیف تعرفه های 5208 و 5209 به کشور وارد شده که آمار واردات آن به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

کشورهای اصلی واردکننده پارچه پنبه ای به ایران طی سال 1400 کشورهای ترکمنستان با سهم 60 % ترکیه با سهم 19 % چین با سهم 10 % و امارات متحده عربی با سهم 9 %بوده اند.

 

واردات پارچه تار و پودباف پنبه ای مخلوط با الیاف سنتتیک
در سال 1400 مجموع 352 تن پارچه پنبه ای تار و پود باف با میانگین ارزش 6 دلار به ازای هر کیلوگرم تحت ردیف تعرفه های 5211 و 5210 به کشور وارد شده که آمار واردات آن به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

کشورهای اصلی واردکننده پارچه پنبه ای مخلوط با الیاف سینتتیک به ایران طی سال 1400،کشورهای چین با سهم 47 % امارات متحده عربی با سهم 35 % ترکیه با سهم 15 %و هند با سهم 3 % بوده اند.

سایر پارچه های تار و پودباف از پنبه تحت ردیف تعرفه 5212 در سال 1400 به ایران وارد شده که کل این میزان 1/4 تن بوده که از کشور ترکیه طی ماه شهریور به ایران وارد شده است.

واردات پارچه های تارو پود باف تهیه شده از نخهای فیلامنت
در سال 1400 مجموع 74،569 تن پارچه تار و پود باف فیلامنت با میانگین ارزش 6 دلار به ازای هر کیلوگرم تحت ردیف تعرفه های 5407 و 5408 به کشور وارد شده که آمار واردات آن به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

کشورهای اصلی واردکننده پارچه تارو پودی تهیه شده از نخ فیلامنت به ایران طی سال 1400 ،کشورهای امارات متحده عربی با سهم 59% چین با سهم 35 % و ترکیه با سهم 6 % بوده اند.

 

واردات پارچه های تار و پود باف تهیه شده از نخهای مصنوعی ریسیده شده
در سال 1400 مجموع 3303 تن پارچه تار و پود باف تهیه شده از نخهای ریسیده شده از الیاف مصنوعی با میانگین ارزش 6/4 دلار به ازای هر کیلوگرم، تحت ردیف تعرفه های 5512 ،5513 ،5514 ،5515 و 5516 کشور وارد شده که آمار واردات آن به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

عمده این پارچه های تار و پود باف مصنوعی از کشورهای ترکیه با سهم 69 % چین با سهم 24% و امارات متحده عربی با سهم %7 به ایران وارد شده است:

واردات پارچه های تار و پود باف مخمل و پلوش
مجموع 2589 تن پارچه مخمل تار و پود باف تحت ردیف تعرفه 5801 طی سال 1400 با میانگین ارزش 4/5 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشور وارد شده است. عمده این پارچه ها از ترکیه و امارات متحده به کشور وارد شده است.

پارچه های حوله باف تاری پودی
مجموع 172 تن پارچه حوله باف تاری پودی تحت ردیف تعرفه 5802 طی سال 1400 با میانگین ارزش 4/6 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشور وارد شده است. عمده این پارچه ها از چین و ترکیه به کشور وارد شده است.

واردات پارچه های تار و پود باف بخصوص (پارچه های توری، گاز، دانتل، گلدوزی شده، روبان و …)
مجموع  5351 تن پارچه حوله باف تاری پودی تحت ردیف تعرفه 5803 ،5804……. ،5811 طی سال 1400 با میانگین ارزش 4/5 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشور وارد شده است. عمده این پارچه ها از کشورهای چین و ترکیه به کشور وارد شده است.

واردات پارچه های پشمی تار و پود باف
مجموعا 53/6 تن پارچه تار و پود باف پشمی تحت ردیف تعرفه های 5111 و 5112 طی سال 1400 با میانگین ارزش 47 دلار به ازای هر کیلوگرم از مبدأ کشورهای ایتالیا با سهم 46 % ترکیه با سهم 43% و چین با سهم 11 %به کشور وارد شده است.

 

واردات پارچه های فنی (از قبیل پوششهای دیواری، پارچه های استخوانبندی، کرباس نقاشی، پارچه های سیلیکاته، پارچه های بسته بندی و …) -فصل 59
در سال 1400 ،میزان 19,700 تن پارچه فنی به ارزش میانگین 4.1 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشورهای چین با سهم 59% امارات متحده عربی با سهم 18% و ترکیه با سهم 11% به کشور وارد شده است.

واردات پارچه های حلقوی باف (فصل 60 🙂
کلیه پارچه های حلقوی باف (تاری و پودی) با ردیف تعرفه های زیر مجموعه فصل 60 کتاب مقررات صادرات و واردات به کشور وارد می شوند. آمار واردات این نوع پارچه ها طی سال 1400 ،به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

صادرات انواع پارچه

صادرات پارچه پنبه ای تار و پود باف
صادرات پارچه پنبهای تار و پود باف (مجموعا 130 تن) تحت ردیف تعرفه های 5208 و 5209 طی سال 1400 به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل میباشد:

بازارهای مقصد صادراتی برای پارچه پنبه ای تار و پودباف ایرانی، به ترتیب ارمنستان و عراق بوده اند.

صادرات پارچه تار و پودباف پنبه ای مخلوط با الیاف سنتتیک
در سال 1400 مجموعا 37 تن پارچه پنبه ای تار و پود باف با میانگین ارزش 3 دلار به ازای هر کیلوگرم تحت ردیف تعرفه های 5211 و 5210 از کشورهای افغانستان، عراق و ارمنستان کشور وارد شده که آمار صادرات آن به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

سایر پارچه های تار و پودباف پنبه ای با ردیف تعرفه 5212 به میزان 3/7 تن به جمهوری آذربایجان و عراق صادر شده است.

صادرات پارچه های تارو پود باف تهیه شده از نخ های فیلامنت
در سال 1400 مجموع 9738 تن پارچه تاروپودباف تهیه شده از نخهای فیلامنت با میانگین ارزش 2/1 دلار به ازای هر کیلوگرم تحت ردیف تعرفه های 5407 و 5408 به کشور وارد شده که آمار صادرات آن به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

همانطور که ملاحظه میکنید به ترتیب کشورهای عراق 43 % جمهوری آذربایجان 32 % افغانستان 8 %و ارمنستان  6 % بازارهای اصلی صادراتی پارچه های تار و پودی فیلامنت ایرانی در سال 1400 بوده اند.

صادرات پارچه های تار و پود باف تهیه شده از نخ های مصنوعی ریسیده شده
در سال 1400 مجموع 1994 تن پارچه تار و پود باف مصنوعی با میانگین ارزش 3/7 دلار به ازای هر کیلوگرم، تحت ردیف تعرفه های 5512 ،5513 ،5514 ،5515 و 5516 از کشور صادر شده که آمار صادرات آن به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

بازارهای اصلی صادراتی پارچه های تار و پود باف مصنوعی ایرانی در سال 1400 به ترتیب کشورهای عراق با سهم 86% و جمهوری آذربایجان با سهم 9 %بوده اند.

 

صادرات پارچه های تار و پود باف مخمل و پلوش
مجموع 626 تن پارچه مخمل تار و پودباف تحت ردیف تعرفه 5801 طی سال 1400 با میانگین ارزش 3/8 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشور صادر شده است. آمار صادرات این پارچه ها به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد.

عمده این پارچه ها به کشور عراق با سهم 87% صادر شده است.

صادرات پارچه های حوله باف تاری پودی
مجموع  29 تن پارچه حوله باف تاری پودی تحت ردیف تعرفه 5802 طی سال 1400 با میانگین ارزش 2/8 دلار به ازای هر کیلوگرم از کشور صادر شده است.

بازارهای صادراتی اصلی این نوع پارچه ها کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و افغانستان بوده اند.

صادرات پارچه های تار و پود باف مخصوص (پارچه های توری، گاز، دانتل، گلدوزی شده، روبان و …)
مجموع  1934 تن پارچه تاری پودی با مصارف خاص تحت ردیف تعرفه 5803 ،5804 ……. ،5811 طی سال 1400 با میانگین ارزش 3/9 دلاربه ازای هر کیلوگرم از کشور صادر شده است. آمار صادرات پارچه های مذکور به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

بازارهای اصلی صادراتی برای پارچه های تاری پودی با مصارف خاص، به ترتیب کشورهای عراق با سهم 25 % پاکستان با سهم %22 جمهوری آذربایجان با سهم 17 % افغانستان با سهم 12% و ترکیه با سهم 11%بوده اند

صادرات پارچه های پشمی تار و پود باف
در سال 1400 مجموعا 2/1 تن پارچه پشمی تار و پودباف تحت ردیف تعرفه های 5111 و 5112 به کشور عراق صادر شده است.

صادرات پارچه های فنی (از قبیل پوششهای دیواری، پارچه های استخوان بندی، کرباس نقاشی، پارچه های سیلیکاته، پارچه های بسته بندی و …فصل 59)
مجموعا در سال 1400 ،3167 تن انواع پارچه های فنی تحت ردیف تعرفه فصل 59 از ایران به کشورهای ترکیه 39 % جمهوری آذربایجان 20 % عراق 19% ترکمنستان 6% قزاقستان 6 % و امارات متحده عربی 4 % صادر گردیده است.

صادرات پارچه های حلقوی باف (فصل 60)
طی سال 1400 ،مجموعا 299 تن پارچه حلقوی باف تاری و پودی تحت ردیف تعرفههای فصل 60 کتاب مقررات صادرات و واردات به ترتیب به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، ترکیه و ارمنستان صادر شده اند

فصل چهارم: واردات و صادرات آوات، نمد، منسوجات نبافته، نخ های ویژه، ریسمان و طناب (فصل 56) واردات انواع آوات، نمد، منسوجات بی بافت و نخ های ویژه

واردات آوات
طی سال 1400، میزان 2830 تن آوات نسجی با ارزش میانگین 11/7 دلار به ازای هر کیلوگرم تحت ردیف تعرفه 5601 به ترتیب از کشورهای سوئیس، امارات، ترکیه و هلند به کشور وارد شده است؛ آمار این میزان واردات به تفکیک ماهیانه بشرح ذیل است:

واردات نمد
طی سال 1400 ،حدود 40 تن انواع نمد (آغشته، پوشانده شده، سوزن زده و …) تحت ردیف تعرفه 5602 به ترتیب از کشورهای چین، هند و ترکیه به ایران وارد شده است. آمار این میزان واردات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

واردات انواع منسوجات نبافته
طی سال 1400 ،حدود 2921 تن منسوجات بی بافت (اعم از اسپان باند، اسپان لیث، سوزنی و ….) تحت ردیف تعرفه 5603 به ترتیب از کشورهای ترکیه با سهم 40% ایتالیا با سهم 27 % امارات متحده عربی با سهم 17 % و چین با سهم 15% با میانگین ارزش 4/2 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشور وارد شده است.

واردات انواع نخهای ویژه (از جمله ریسمان ماهیگیری، نخ بخیه، نخهای نسجی پوشش داده شده با مواد پالستیکی برای تولید نخ راکت و …)
طی سال 1400 ،حدود 447 تن نخهای ویژه تحت ردیف تعرفه 5604 با میانگین ارزش 4/2 دلاربه ازای هر کیلوگرم به ترتیب از کشورهای چین با سهم 80،%امارات متحده عربی با سهم 15% و ترکیه با سهم 5 % به ایران وارد شده است.

صادرات انواع آوات، نمد، منسوجات بی بافت و نخ های ویژه

• صادرات آوات
طی سال 1400 مجموع 32 تن آوات نساجی تحت ردیف تعرفه 5601 به کشورهای افغانستان، عراق و ارمنستان صادر شده است:

صادرات نمد
طی سال 1400 ،میزان 3029 تن انواع نمد (آغشته، پوشانده شده، سوزن زده و …) تحت ردیف تعرفه 5602 به ترتیب به کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و … صادر شده است. آمار این صادرات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

صادرات منسوجات بی بافت
1508 تن منسوج بی بافت اعم از اسپان باند، اسپان لیث و .. در سال 1400 تحت ردیف تعرفه 5603 با ارزش میانگین 1/8 دلار به ازای هر کیلوگرم صادر شده است. کشورهای عراق و تاجیکستان مقاصد اصلی صادراتی این محصول بوده اند.

صادرات نخ های ویژه (از جمله ریسمان ماهیگیری، نخ بخیه، نخ های نسجی پوشش داده شده با مواد پالستیکی برای تولید نخ راکت و..)
طی سال 1400 ،میزان 995 تن نخ و ریسمان با کاربردهای ویژه تحت ردیف تعرفه 5604 و ارزش میانگین حدودا 1/5 دلار به ازای هر کیلوگرم از ایران به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای همسایه نظیر ازبکستان و تاجیکستان صادر شده است.

• فصل پنجم: واردات و صادرات فرش و انواع کفپوشهای نساجی

واردات فرش و کفپوش های نساجی
واردات فرش دستباف
طی سال 1400 واردات فرش دستباف تحت ردیف تعرفه 5701 به کشور انجام نشده است.
واردات گلیم، سوماک، سجاده و قالیچههای مشابه
طی سال 1400 واردات قالیچههای تحت ردیف تعرفه 5702 به کشور انجام نشده است.

واردات کفپوشهای ماشینی (فرش ماشینی، موکت تافتینگ، چمن مصنوعی و …)
طی سال 1400 مجموعا حدود 14/5 تن کفپوش ماشینی تحت ردیف تعرفه های 5703 ،5704 و 5705 با مجموع ارزش 88,696 دلار (میانگین ارزش 1 /6 دلار به ازای هر کیلوگرم) از کشورهای ترکیه و ایتالیا به ایران وارد شده است.

 

صادرات فرش و کفپوشهای نساجی
صادرات فرش دستباف ایرانی
در سال 1400 ،میزان 4339 تن انواع فرش دستباف تحت ردیف تعرفه 5701 با میانگین ارزش 14/7 دلار به ازای هر کیلوگرم از ایران به اقصی نقاط جهان صادر شده است. بازارهای اصلی صادراتی فرش دستباف ایرانی طی این سال کشورهای آلمان با سهم %21 پاکستان با سهم 19% ژاپن با سهم 11 % آفریقای جنوبی با سهم 7% امارات متحده عربی با سهم 6 % و انگلستان با سهم 5 % بوده اند. آمار این میزان صادرات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل است:

صادرات گلیم، سوماک، سجاده، کارامانی و قالیچه های مشابه
59,065 تن انواع گلیم، سوماک و سجاده تحت ردیف تعرفه 5702 با ارزش میانگین 4 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای عراق با سهم 37% افغانستان با سهم 24% پاکستان با سهم 9% امارات متحده عربی با سهم 4 %چین با سهم 5/2 % ترکمنستان با سهم 2 % استرالیا با سهم 2%و سایر کشورها صادر شده است.

صادرات انواع کفپوشهای منگوله باف (از جمله چمن مصنوعی، موکت تافتینگ و …)
طی سال 1400 میزان 47 تن کفپوش منگوله باف با ارزش میانگین 2/33 دلار به ازای هر کیلوگرم تحت ردیف تعرفه 5703 به کشورهای ارمنستان با سهم 28 % گرجستان با سهم 21% عراق با سهم 20 % ترکمنستان با سهم 13% افغانستان با سهم %13 و پاکستان با سهم 5 %صادر شده است.

صادرات انواع کفپوشهای غیرمنگوله باف (کفپوشهای نمدی)
طی سال 1400 میزان 24,209 تن کفپوشهای نمدی تحت ردیف تعرفه 5704 و با میانگین ارزش 0/72 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای افغانستان با سهم 56% عراق با سهم 31% ترکمنستان با سهم 6 %پاکستان با سهم 3/5% و عمان با سهم 1/5% صادر شده است.

صادرات سایر فرشها و کفپوشهای نساجی
طی سال 1400، میزان 7546 تن کفپوش نساجی با ردیف تعرفه 5705 با ارزش میانگین 3 دلار به ازای هر کیلوگرم به کشورهای عراق با سهم 36/5 % پاکستان با سهم 19/5 % قزاقستان با سهم 16% افغانستان با سهم 14% ترکمنستان با سهم 9% امارات متحده عربی با سهم 2 % و سایر کشورها صادر شده است. آمار این میزان صادرات به تفکیک ماهیانه به شرح ذیل می باشد:

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا