اخبار فرش ماشینی

بررسی سلائق مردم برخی از کشورهای قاره آسیا در انتخاب فرش

مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

سید عبدالغفار موسوی- مدیر عامل بازار فرش امام رضا (ع)، اهواز، ایران
مدیر عامل مجتمع تجاری خانه فرش، تهران، ایران
پست الکترونیک : bamdadcenter@gmail.com

مژگان اکبری ناغانی- دکترای تخصصی مشاوره و راهنمایی، مشاور خانواده، تهران، ایران
پست الکترونیک: mozhganakbari8@gmail.com

چکیده

امروزه صادرات، محرکه اقتصاد بیشتر کشورها بخصوص کشور ایران می باشد. صنعت فرش این پتانسیل را دارد که در بخش کالاهای غیرنفتی کسب ارز به همراه داشته باشد. از طرفی این صنعت می تواند در امر اشتغال زایی افراد بسیار موثر باشد. نتیجه مطالعات حکایت از آن دارد، صادرات فرش در ایران کمتر از پتانسیل های موجود در این حوزه است زیرا نگاه فعالان این حوزه بیشتر به سمت بازارهای داخلی بوده و محصولات خود را بر اساس نیازها و سلیقه‌های مناطق ایرانی تولید میکنند در صورتی که برای موفقیت در حوزه صادرات فرش باید نگاهی بین المللی داشت و نیازهای بازارهای هدف را مد نظر قرار داد.

از این رو این این پژوهش در نظر دارد تا با بررسی سلائق سایر مردم کشورهای مختلف ( برخی از کشورهای قاره آسیا ) بتواند زمینه مناسبی را جهت ارائه یک بینش همه جانبه نگر به صاحبان این حرفه ارائه داده و تا حد امکان راهنمای جامعی برای صادرکنندگان این محصول به سایر کشورهای جهان باشد.

روش پژوهش در این مطالعه از نوع تحقیقات کیفی میباشد و داده های حاصله از طریق مصاحبه با صاحبان حرف صنعت فرش ماشینی و هم چنین مطالعه منابع در دسترس معتبر جمع آوری شده است. هم چنین با توجه به عنوان موضوع مورد پژوهش، تا حد امکان تلاش شده است تنوع سلائق مردم یازده کشورهای آسیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، لبنان، عربستان، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، در زمینه مواردی چون رنگبندی، طرح ها و نقوش، قیمت کالا، مواد و الیاف، و ابعاد و نوع بافت مورد بررسی قرار گیرد.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این مهم میباشد که، تنوع بسیار بالای فرش ایرانی در زمینه رنگ ، نقشه ، جنس الیاف ، شانه و تراکم ، ابعاد و اندازه ، کاربرد و کیفیت میتواند عامل بسیار موثری در زمینه صادرات این محصول به سایر کشورها باشد.

عکس از: بازار فرش امام رضا (ع)، اهواز، ایران
عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

۱ مقدمه

امروزه صادرات، محرکه اقتصاد بیشتر کشورها بخصوص کشور ایران می باشد. صنعت فرش این پتانسیل را دارد که در بخش کالاهای غیرنفتی کسب ارز به همراه داشته باشد. از طرفی این صنعت می تواند در امر اشتغال زایی افراد بسیار موثر باشد ( استادی، ۱۴۰۰). همجنین محسنی ( ۱۳۸۷) اذعان میدارد، که فرش تنها کالای بزرگ و جدی فرهنگی است که ارزش های تجاری و اقتصادی آن موجب توسعه آن گردیده است.

کارشناسان معتقدند که فرش ایران نه تنها سبب رونق اقتصادی، بلکه همچون کیمیایی ارزشمند، سبب مطرح کردن فرهنگ اصیل ایران در سطح گیتی می شود. علاوه بر این کارشناسان هم چنین معتقدند، فرش ایرانی همواره یکی از صادرات سنتی ایران بوده که از دیرباز به دلیل کیفیت بی نظیر آن در مواد ، طرح ، نقش و بافت ، مشتریان زیادی در اقصی نقاط جهان داشته است ( اتحادیه فرش ایران در ژاپن، ۱۴۰۰).

علاوه بر آنچه گفته شد ذکر این نکته نیز لازم است که، صادرات فرش در ایران کمتر از پتانسیل های موجود در این حوزه است زیرا نگاه فعالان این حوزه بیشتر به سمت بازارهای داخلی بوده و محصولات خود را بر اساس نیازها و سلیقه‌های مناطق ایرانی تولید میکنند در صورتی که برای موفقیت در حوزه صادرات فرش باید نگاهی بین المللی داشت و نیازهای بازارهای هدف را مد نظر قرار داد ( پناهیده، ۱۴۰۰؛ استادی،۱۴۰۰).

در همین رابطه قاضی عسکر (۱۳۹۹) نیز تاکید میکند، متاسفانه سلیقه یابی در صنعت فرش بسیار ضعیف است، در حالیکه باید در کشورهای هدف سلیقه ها شناسایی شود تا براساس نیاز بازار تولید فرش داشته باشیم و از این طریق توسعه صادرات صورت گیرد.

باقری (۱۳۹۱) نیز اشاره کرده است، فناوری، به ســرعت، رو به رشــد و بازاری با رقابت فشرده بــه مشــتریان حــق انتخــاب بیشتــر میدهــد. امــروزه، در نظــر گرفتــن نیــاز مصرف کننــده و انتقــال مفاهیــم از طریــق طراحــی محصولاتی کــه بــا مصرف کننــدگان ارتبــاط عمیق و احساســی برقرار میکنند، بــه انــدازه عملکرد اصلــی محصول اهمیــت دارد.

عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

علیرغم اهمیت بسیار زیاد فرش به لحاظ شاخصه جدی و ارزشمند فرهنگی کشورمان که میتوان آن را یک سفیر فرهنگی معرفی کرد (محسنی، ۱۳۷۸) و نقش بسیار مهم آن در اشتغالزایی و هم چنین به عنوان یک عامل محرک و سودآور در اقتصاد کشور (استادی ۱۴۰۰) متاسفانه با توجه به منابع در دسترس در زمینــه شــناخت سـلائق مشــتریان سایر کشورها، تحقیق مدونی که سلائق مردم سایر کشورها را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد، یافت نشده و آنچه که بیشتر در این زمینه موجود بوده مطالبی است که از طریق وب سایت های شرکت های تولیدی در اختیار مخاطبان خود قرار قرار داده است.

اغلب پژوهشهایی که در این زمینه یافت شده ، پژوهشهایی بوده که هدف آنها شناخت رفتار اجتماعی خریداران و هم چنن شناخت عوامل موثر بر انتخاب خریداران فرش درکشور عزیزمان ایران بوده است. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به جایگاه پرارزش فرش ایرانی در دنیا این پژوهش در نظر دارد تا با بررسی سلائق سایر مردم کشورهای مختلف ( با تاکید بر کشورهای قاره آسیا ) بتواند زمینه مناسبی را جهت ارائه یک بینش همه جانبه نگر به صاحبان این حرفه ارائه داده و تا حد ممکن راهنمای جامعی برای صادرکنندگان این محصول به سایر کشورهای جهان باشد.

 

۲ پیشینه پژوهش

در زمینه ترجیحات و عوامل موثر بر انتخاب فرش پژوهشهایی صورت پذیرفته است که از آن جمله میتوان به نتایج پژوهش صباغپور و همکاران (۱۳۹۹) تحت عنوان” بررسی رفتار اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی” اشاره کرد.

نتایج این پژوهش نشان داد کــه همــواره، رنــگ زمینــه کــرم، پرطرفدارتریــن رنــگ در میــان مصرف کنندگان ایرانی بوده اســت. رنگ زمینه سورمه ای در گذشته بعنوان دومیــن رنــگ بعــد از رنــگ کــرم بــوده، ولــی در حــال حاضــر، بــه جایــگاه ســوم تنــزل یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، همچنان رنگ مــورد علاقه تعــداد قابــل توجهی از مشــتریان میباشــد. رنگهای طوســی، فیلــی و آبی رشــد قابــل توجهی نســبت به قبل داشــته و مورد توجه مصرف کنندگان قــرار گرفته اند.

عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد که، خریداران برای سالنهای پذیرایی منازل خود بیشتر به دنبال طرحهای جلوه دار، ظریف و پررنگ و سرزنده هستند و جلوه دار بودن طرح از طریق طراحی دو یا چند متن، اســتفاده از نقوش ظریف، اسپیرالهای ختایی و حاشیه منقطع افزایش مییابد. علاوه بر این دیگر یافته های این مطالعه نشان داده شد از دیگر اولویتهای مشتریان ایرانی در انتخاب و خرید، عامــل کیفیت حــدود ۶۷ درصــد، جــزو ســه اولویت اول آنهــا بــوده و عامــل هماهنگــی بــا مبلمــان بــرای حدود ۶۶ درصد از پاســخ دهنــدگان و عامــل قیمــت بــرای حدود ۵۲ درصد از آنهــا از اولویتهــای اول تــا ســوم در انتخــاب فــرش ماشینی بــوده اســت.

هم چنین پژوهشی دیگر توسط موسوی و همکاران (۱۳۹۸) با عنوان “بررسی عوامل موثر روانشناختی و اقتصادی در انتخاب فرش ماشینی صورت گرفته است”. این مطالعه عوامل موثر بر انتخاب مشتریان را در دو محور عوامل روانشناختی شامل: عامل برند بودن، ارتباط ، چیدمان و دکوراسیون، طرح و رنگ، تبلیغات و عوامل اقتصادی شامل: قیمت کالا، کیفیت کالا و عامل تسهیلات ارائه شده هنگام خرید را از دیدگاه شهروندان اهوازی مراجعه کننده به بازار فرش امام رضا (ع) مورد بررسی قرار داده است.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد است که در محور عوامل موثر اقتصادی عامل مناسب بودن قیمت فرش ماشینی بر قالی دست بافت به عنوان اولین عامل موثر در خرید بیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده است و در زمینه تاثیر عوامل روانشناختی اولویت قرار دادن طرحها و نقوش سنتی با الهام از فرش های دست بافت به عنوان موثرترین عامل در انتخاب مشتریان فرش ماشینی بوده است. در این پژوهش هم چنین نشان داده شد عامل قیمت به عنوان یک عامل اقتصادی رتبه چهارم را از دیدگاه مشتریان به خود اختصاص داده است.

در پژوهشی دیگر که توسط میرزا امینی و صدیقی ارفعی (۱۳۹۰) در چند مرحله نظر سنجی صورت پذیرفت، نشان داده شد . که ۶۹ % ازافراد نظر سنجی شده در مرحله اول قیمت مناسب فرش ماشینی را عامل تعیین کننده ای در انتخابشان عنوان نمودند، در همین رابطه جهانگیر (۱۳۹۵) نیزدر مطالعه خوداظهار داشته است که عدم توانایی همه ی خانواده های ایرانی در تهیه فرش دستباف ازجمله عواملی است که گرایش به فرش ماشینی را در مشتریان بوجود میاورد.

عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

در همین راستا و در رابطه با اهمیت آشنایی با سلیقه مخاطب نتایج مطالعات خسروی دانش (۱۳۹۴) نشان داده است مشتری باید این را درک کند که شما خصوصیات کالای مورد نیاز او را کاملاً شناخته اید و در واقع لذت بردن مشتری از کالای خریداری شده به معنای ارتقاء سطح زندگی وی می باشد.

سیاری (۱۳۸۱) نیز توجه به فرهنگ و سلیقه هر کشور را در کنار سایر عوامل به عنوان یکی از عوامل موثر در ارتقاء گسترش صادرات فرش اشاره میکند. وی عنوان میکند: اگر فرش را با کیفیت بالا تولید کنیم، به شرطی که قیمت آن با کشور های رقیب قابل رقابت باشد هر روز بازار های جدید تری را روی خود میگشاییم .هر کشور و هر سرزمینی که مردم آن ذوق هنری داشته باشند بازار خوبی برای فرش ایران خواهد بود.

برای دستیابی به بازار های جدید باید برنامه ریزی کرد، سرمایه گذاری های لازم را در زمینه آموزش انجام داد، تبلیغات را همواره مد نظر قرار داد و فرشی را تولید کرد که با فرهنگ و سلیقه هر کشور تطابق داشته باشد.

علاوه بر آنچه عنوان شد، لطیفی (۱۳۹۹) یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش صادرات فرش ایرانی را به بازارهای جهانی چنین عنوان مینماید: فرش ایران به علت کپی از نقوش آن توسط رقبا و رقابت‌های ناسالم در نیم قرن اخیر، دچار دگرگونی‌هایی در بازارهای جهانی شده که از رشد شتابان آن کاسته است؛ اگرچه فرش ایران به علت دارا بودن نقوش زیبا و سحرانگیز، هم‌چنین دوام و ریزبافی و داشتن رنگ‌های طبیعی و شفاف، از قدیم در کلیه‌ بازارهای جهانی یگانه و بی‌رقیب بوده است.

ولی در نیم قرن اخیر، سهم فرش ایران در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته و بازار صادرات از حالت انحصاری به صورت رقابتی در آمده است. هم چنین محمدی خلیق ( ۱۴۰۰ ) نیز به همین موضوع اشاره میکند و بیان میکند: متاسفانه برخی کشورها، فرش خود را به نام ایران به فروش می‌رسانند. اگر طرح‌های فرش ایران ثبت‌ جهانی شود، به اتکای مقررات کپی‌رایت، هیچ کشوری امکان کپی کردن از نقوش انحصاری ما را نخواهد داشت.

عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

دربیان اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد مطالعه باید اشاره کرد، به روز بودن و استفاده از افکار و سلائق متفاوت مردم دنیا درصنعت فرش اعم از فرش دستباف و ماشینی خصوصا در طراحی آن میتواند به عنوان یک عامل مهم هم در تولیدات داخلی و هم درصادرات این کالا، خصوصا برای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت نقش ارزنده ایی ایفا نماید (هادی راد، ۱۳۹۷و جهانگیر، ۱۳۹۵).

هم چنین باید یادآور شد، ذوق و هنر ایرانی که فرش دستباف ایران را در طول سالهای متمادی زبانزد جهانیان کرده است، نقطه قوتی است که بر اساس آن و با تکیه بر فناوری های نوین میتوان فرشهای ماشینی را با طرح های زیبا و مورد پسند همگان تولید کرد که روح هنر ایرانی را در خود جای داده باشد ( اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، ۱۳۹۳).

در واقع یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازها برای بافندگان و صادرکنندگان فرش ، اطلاع از سلیقه و سبک و نیاز مشتریانشان است که چه فرش هایی دوست دارند و نیاز به چه طرح، رنگ و نقش و چه سایزی دارند. نتیجه بررسیها نشان داده است یکی از مهم‌ترین عوامل در کنار کیفیت و قیمت فرش، شناخت سلیقه مخاطب است که در واقع تعیین کننده فروش محصول است. شناخت سلیقه‌های متفاوت مردم در دنیا کمک می کند تا در زمینه فرش بتوانیم فرش‌هایی باب سلیقه مخاطبان و مشتریان تولید کنیم که قطعا بر بازار فروش این محصول تاثیر چشم گیری خواهد داشت ( ناظری، ۱۳۹۹).

میری (۱۳۹۹) نیز در خصوص اهمیت پرداختن به صنعت فرش اشاره کرده است و بیان میکند، فرش یک کالای اقتصادی صرف محسوب نمی‌شود زیرا اثری هنری و فرهنگی است که علاوه بر اینکه ابعاد اقتصادی وسیعی دارد به ما نیز در حوزه‌های فرهنگی و دیپلماتیک می‌تواند کمک کند. بنابراین آن را با عدد صادراتی نباید سنجید بلکه جنبه‌های دیگری را دارد که برای کشور حائز اهمیت است که یکی از آنها مساله اشتغال است که در حال حاضر از عدد صادراتی بسیار مهم‌تر است.

عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

در خصوص ضرورتهای پژوهش در حوزه صادرات فرش هم چنین گزارش شده است: صادرات فرش یکی از حوزه های بسیار جذاب و بسیار سود آور و در عین حال پر رقیب و سخت است، اما حاشیه سود آن به قدری بالا است که هر کسی دوست دارد وارد تجارت آن شود، در عین حال باید در نظرداشت، در کنار این جذابیت اگر مهارت کافی کار کردن وجود نداشته باشد ، یعنی به خوبی بازاریابی صورت نگیرد و سلائق مشتریان جامعه هدف به خوبی شناسایی نشوند، قطعا ضررهای زیادی را به همراه خواهد داشت ( بر گرفته از وب سایت آراد بلندینگ، ۱۳۹۸).

با توجه به آنچه گفته شد، انجام پژوهشهای مختلف در این زمینه و کاربردی کردن نتایج آن علاوه بر آنکه میتواند باعث گسترش هر چه بهتر و بیشتر این صنعت شود، میتواند عاملی جهت اشتغالزایی و هم چنین حفظ و استحکام هر چه بهتر این محصول به عنوان برند ملی و نماد فرهنگی کشور عزیزمان باشد.

 

۴ تعاریف مفهومی و عملیاتی

۴-۱ تعریف مفهومی فرش: کلمه ای است عمومی که به هر چیز گستردنی اعم از نمد، حصیر، قالی، سنگفرش و …. گفته میشود (فرهنگ معین، ۱۳۷۸: ۷۶۱) فرش واژه ای است عربی که در فرهنگ به معنای گستردن و گستردگی است ولی در اصطلاح به زیر اندازی گفته میشود که با دست یا ماشین بافته شده باشد (حشمتی رضوی، ۱۳۸۷). لذا در حالت گسترده مراد از فرش هر چیز دست بافت یا گسترده و یا هر جنسی است ( میرزا امینی و صدیقی ارفعی، ۱۳۹۰).

۴-۲ تعریف عملیاتی فرش: در این پژوهش منظور از فرش، فرش در دو نوع ماشینی و دستبافت است . قالی یا فرش دستبافت به نوعی محصول نساجی گفته میشود که از الیاف پنبه ، پشم ، کرک و ابریشم با هنر دست بافته میشود و فرش ماشینی محصولی است شبیه به فرش دستبافت که توسط ماشین آلات و بکارگیری الیاف مصنوعی مانند پلی استر ، آکریلیک و … بافته میشود (استادی، ۱۴۰۰).

۴-۳ تعریف مفهومی قاره آسیا: قاره آسیا پهناورترین و پرجمعیت‌ترین قاره زمین است. این قاره ۸٫۷٪ از مساحت سطح زمین و ۳۰٪ از مساحت خشکی‌های این سیاره را در بر می‌گیرد. ۶۰٪ جمعیت کره زمین نیز در این قاره زندگی می‌کنند. بزرگ‌ترین و پرشمارترین کشورهای جهان در این قاره‌اند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه مرزبندی شده ‌است ( خبرگزاری تنسیم، ۱۴۰۰).

عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

۵ – روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی میباشد و داده های حاصله از طریق مصاحبه با صاحبان حرف صنعت فرش و هم چنین مطالعه منابع در دسترس معتبر جمع آوری شده است. هم چنین با توجه به عنوان موضوع مورد پژوهش، تا حد امکان تلاش شده است تنوع سلائق مردم کشورهای آسیایی در زمینه مواردی چون طرح و رنگ، قیمت کالا، مواد و الیاف، و ابعاد و اندازه مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق با ارائه یک دیدگاه همه جانبه نگر در تولید و ارائه هر چه بهتر این محصول برای مشتریان مخاطب خارج از کشور در این قاره باشیم.

 

۶ سلائق برخی از مردم کشورهای آسیای در انتخاب فرش

۶-۱سلیقه مردم ژاپن در انتخاب فرش

ژاپن به لحاظ آنکه دارای جمعیت قابل توجهی است، مردم آن از درآمد بالایی برخوردارند و به علاوه آنکه سنت نشستن روی زمین و استفاده ازکفپوش در میان این کشور پر جمعیت رایج است یکی از واردکنندگان بزرگ فرش دستباف به شمار می‌روند. واردات فرش توسط کشورهای تولید کننده فرش به ژاپن همواره روند صعودی داشته است.

کشورهای چین و پاکستان و ایران و هندوستان به ترتیب بیشترین صادرات فرش دستباف را به این کشور دارند.

در همین رابطه، اولا بایستی توجه داشت فرش‌های ابریشمی تجاری به لحاظ وجود ابریشم ارزان و مناسب در کشور چین تولیدکنندگان چینی و حتی هندوستان می‌توانند فرش‌های ابریشمی تجاری ارزان وارد این کشور کند، طبعاً رقابت تولیدکنندگان ایرانی در این بخش بسیار مشکل خواهد بود مگر آنکه بتوانیم فرش‌های ابریشمی متمایز از دیگران و بالاخص چینی‌ها تولید کنیم، ثانیاً به لحاظ تشابه فرهنگی چین با ژاپن بالاخص در شرایطی که دو کشور از نظر سیاسی روابط مطلوبی داشته باشند طبعاً نقوش اصیل چینی باب طبع بخش قابل توجهی از مردم ژاپن خواهد بود، ثالثاً مردم ژاپن در اکثر موارد من‌جمله معماری همچون قدشان، سایز کوچک را می‌پسندند در نتیجه باید فرش‌هایی روانه این بازار شود که با معماری آن تناسب داشته باشد با عنایت به مواد فوق نکاتی را به صادر‌کنندگان و تولید کنندگان فرش باید به نکات زیر در بازار ژاپن توجه داشته باشند. توجه نمایند:

“رنگبندی” ژاپنی‌ها به رنگ‌های شاد همانند کرم و طلایی و قرمز شاد و زرد و یشمی و سبز و آبی کمرنگ و ماستی بسیار علاقه دارند و در مجموع دوست دارند فرش آنها رنگ ملایم و آرامی داشته باشند.

“طرحها و نقوش”: درختی و گلدانی قم، افشان لچک ترنج اصفهان، طرح‌های مختلف و متنوع تبریز، گل‌افشان و ماهی درهم ریز بافت خراسان مورد توجه این بازار است .

” اندازه” : همانطور که گفته شد اکثر مردم ژاپن در آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰ متری زندگی می‌کنند بنابراین اندازه‌های کوچک پارچه و پرده‌ای و حداکثر ۶ متری مورد نیاز این بازار است.

مواد اولیه: جهت این بازار باید از ابریشم مرغوب یا پشم ظریف و بالاخص پشمی که علاوه بر ظرافت دوام نیز داشته باشد استفاده کرد.

” بافت “: متوسط یا پست و تجاری معمولی در بازار ژاپن جایگاهی ندارد. آنان به کیفیت فرش فوق‌العاده بها می‌دهند در مجموع داوطلب فرش‌های ریز بافت هستند ( احراری، ۱۳۸۹).

در همین خصوص لطیفی (۱۳۹۹) عنوان می‌کند که بنا بر اطلاع برخی کارشناسان مطلع، ژاپنی‌ها علاقه زیادی به گبه فرش های ایرانی دارند و گبه فرش هایی که از نقش و نگار های از حیوانات هستند و با نخ های طبیعی و کیفیت های عالی بافته می‌شود در کشور ژاپن خواهان زیادی دارد و ژاپنی‌ها عنوان می‌کنند رنگ‌هایی که در به فرش‌ها به کار رفته است با سیستم و ذائقه مردم ژاپن همخوانی دارد.

عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

به گفته وی، گبه های ایران دو تا سه برابر حصیر تاتامی ژاپن در این کشور فروش دارد به طوری که آمار صادرات فرش وگبه ایرانی در ۴ ماهه اول سال ۹۹ بیانگر این است که میزان ۲ میلیون و ۳۰۹ هزارو ۸۴۲ دلار به این کشور صادرات فرش گبه صورت گرفته است.

علاوه بر آن چه گفته شد هم چنین سیاری (۱۳۸۱) اضافه میکند: ژاپنی ها فرش اصیل ایرانی را از هر کالای ی دیگر با ارزشمندتر میدانند. آنها قبل از خرید و فروش دنبال کارشناسانی میگردند تا فرش اصیل ایرانی را شناسایی کنند و با قیمت کلان رنگینه فرش های خریداری میکنند. ژاپنی ها فرش های بافت هند و چین را زیر پا می اندازند و تا چند سال پیش باور نمی کردند که فرش ایران را میشود زیر پا انداخت. ژاپنی ها به دلیل علایق فرهنگی خود به فرش های ابریشم باف ایران علاقه زیادی دارند.

در واقع باید گفت: خریداران فرش ژاپنی، افراد برجسته ای هستند، آنان به جزئیات توجه دارند، برای تجارت با ژاپنی ها باید انبار ذخیره بزرگی برای تأمین درخواستهای آنان در اختیار داشت. اگر استفاده از فرش ایران در ژاپن بیشتر شود، در درجه اول فرهنگ ایرانی به ژاپن منتقل میشود، هماکنون حدود ۶۰ درصد از مردم ژاپن با فرش ایران آشنایی دارند.

بیش از چهار قرن است که مردم اروپا با فرش ایرانی آشنا هستند و این در حالی است که سابقه آشنایی ژاپنی ها با این کالا حدود ۶۰ تا ۷۰ سال است، از همین رو ارائه اطلاعات کافی در این خصوص به مردم ژاپن میتواند رل مهمی را در ارتقاء جایگاه فرش ایران در این کشور بازی کند.

همچنین اگر فرشهای ایرانی با قیمت مناسبتر به بازار عرضه شوند، فرهنگ استفاده از این کالا هر چه بیشتر رواچ پیدا میکند. ژاپنی ها از اعتبار فرش ایران اطلاع دارند، اما متأسفانه فرش هایی که از سوی تجار ایرانی عرضه شده، اعتبار چندانی از فرشها را به آنها ثابت نکرده، همچنین به اعتبار تجار ایرانی نزد ژاپنی ها لطمه زده است و شاید یکی از موانع، اصلی توسعه تجارت فرش ایران در ژاپن همین مسئله باشد ( موسی نژاد و طهماسبی، ۱۳۹۳).

عکس از: مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

۶-۲ سلیقه مردم مالزی در انتخاب فرش

مهمترین ویژگی های بازار فرش مالزی به شرح زیر است که میتواند مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد.

“رنگبندی” با توجه به این که اکثر جمعیت مسلمان هستند، سلایق آنها شبیه به کشور های مسلمان نشین مانند ایران میباشد و طالب فرش ماشینی با رنگ های گرم مانند قرمز و گلی میباشند. ( اویسا کارپت ) هم چنین گزارش شده در کل مردم مالزی بیشتر رنگ های ملایم و متضاد می پسندند ( پناهیده، ۱۴۰۰ ).

“طرحها و نقوش “ در کشور مالزی بیشتر طالب طرح های هندسی هستند مانند فرش ایران، فرش خشتی، لچک ترنج یا افشان (استادی، ۱۴۰۰ ).

” اندازه” واردکنندگان فرش در این کشور اغلب دو سایز را انتخاب می کنند ؛ فرش های سایز بزرگ برای سالن های عظیم و فرش ماشینی با ابعاد کوچک برای منازل. بازرگانان و تجار فرش کشور مالزی خواهان خرید عمده فرش ماشینی در دو سایز فرش ماشینی ۶ متری برای محل سکونت و فرش ماشینی سایز بزرگ برای سالن های اجتماعات و سالن های مهمانی هستند (پناهیده، ۱۴۰۰).

۶-۳ سلیقه مردم لبنان در انتخاب فرش

مهمترین ویژگی های بازار فرش لبنان به شرح زیر است که میتواند مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد.

“رنگبندی” رنگ های تیره و ملایم بالاخص در مایه های لاکی و کرم و سورمه ای و قرمز و روناسی و رنگ های آفتاب خورده مورد توجه این بازار است (ناظری، ۱۳۹۹).

” طرحها و نقوش” لبنان را باید یکی از مهم ترین بازار های فرش عشایری اعم از بلوچ و کرد وقشقایی و ترکمن بنامیم علاوه بر طرحهای لچک ترنج و افشان مشهد و نائین و تبریز و حتی قالیچه های و قالیهای قدیمی و اصیل ایرانی مورد توجه کشور لبنان می باشد که تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایرانی بایدبه آن توجه لازم را داشته باشند ( ناظری، ۱۳۹۹).

” اندازه” بازار لبنان عمدتا خواهان فرش های کوچک پارچه شامل قالیچه و کناره و ذرع و نیم است ( موسی نژاد و طهماسبی، ۱۳۹۹).
“مواد اولیه” آنها دوست دارند الیاف مورد استفاده در قالی های زیر پایشان از پشم باشد ( موسی نژاد و طهماسبی، ۱۳۹۹).

” بافت” در کشور لبنان مردم به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول به قیمت فرش اهمیت می دهند و دسته دوم به نوع بافت ریز و رج شمار بالای آن توجه دارند، خصوصاً فرشهای ظریف مد نظرشان می باشد و متقاضی آن هستند ( ناظری، ۱۳۹۹).

عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

۶-۴ سلیقه مردم عربستان در انتخاب فرش

مهمترین ویژگی های بازار فرش لبنان به شرح زیر است که میتواند مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد.

“رنگبندی” در خصوص رنگبندی حشمتی رضوی (۱۳۸۱) عنوان میکند، در عربستان صعودی رنگ سبز زیتونی بیشترین تقاضا را دارد.

در همین زمینه ناظری (۱۳۹۹) با ارائه یک گزارش جدید، نیز بیان میدارد: مردم عربستان به رنگهای آرام و ملایم علاقمندی خاصی دارند گونه های مختلف رنگ سبز بالاخص سبز کوهی را خیلی دوست دارند که صادر کنندگان فرش باید توجه به این نکته داشته باشند. هم چنین در زمینه رنگبندی قاری (۱۳۹۱) بیان میدارد: در زمینه رنگبندی میبایست به تنوع سلیقه در کشور عربستان توجه داشت. وی اضافه مینماید، بازار عربستان را بایستی به ۵ منطقه شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی تقسیم کرده که هر یک دارای سلیقه های متفاوتی هستند. مثلاً رنگ قهوه ای در ریاض مشتری زیادی ندارد و بیشتر رنگ های آبی مورد پسند است. یا در شمال بیشتر رنگ های سبز را دوست دارند.

“طرحها و نقوش “ در این خصوص حشمتی رضوی ( ۱۳۸۱) بیان میکند: مشتریان این کشور به طرحهای سنتی ایران علاقه دارند، اما گزارشهای برآمده از تجربیات قاری (۱۳۹۱) معمولاً فرش هایی که با پرده و مبل ست هستند بالاترین فروش را دارند و این در حالی است که در عربستان، مشتریان بسیار زیادی وجود دارد که هر ساله تمایل دارند به طور کلی همه وسایل منزل خود را نو کنند. در همین راستا ناظری ( ۱۳۹۹) عنوان میکند، نقشه لچک ترنج تبریز ، اصفهان ، افشان مشهد ، مورد تقاضای این بازار می باشد ، همچنین فرش های سجاده ای دارای طرح هندسی نیز مورد تقاضا می باشد.

” اندازه “ در مورد ابعاد قالی ها نیز باید گفت که عربستانیها بیشتر می خواهند قالی های بزرگ و سفارشی تهیه کنند تا بتوانند در کاخ ها و مساجد خود استفاده کنند. میتوان گفت: این بازار یکی از مهمترین بازار مالی متقاضی فرشهای بزرگ پارچه است ( ناظری، ۱۳۹۹).

” مواد اولیه “ فرشهای گل ابریشم و کرک و ابریشم از تقاضای بیشتری برخورداند. هم چنین تجارب بازرگانان ایرانی نشان میدهد که قالیچه های کرک و ابریشم قم نیز جایگاه خاصی در این بازار دارد. ( همان ).

” بافت “ رج شمار فرش برای اشراف و ثروتمندان عربستان خیلی مهم و در مجموع به بافت اهمیت میدهند رنگهای شیمیایی را نمی پسندند که این باید مورد توجه تولید و صادر کنندگان فرش دستباف کشورمان باشد ( همان ).

عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

۶-۵ سلیقه مردم کشور امارات متحده عربی در انتخاب فرش

در خصوص بازار این کشور در زمینه فرش میری (۱۳۹۹) بیان میکند، امارات متحده عربی در کنار کشورهای دیگری مانند آلمان، ژاپن، لبنان و گاهی انگلستان از جمله مقاصد مهم فرش دستباف محسوب می‌شوند که در ۴ ماهه نخست سال ۹۹ بیشترین میزان صادرات فرش را به آنها داشته‌ایم.

در همین رابطه، احراری (۱۳۹۶) بیان میدارد: کشور امارات متحده عربی از ملیتهای مختلفی شکل گرفته است و از نظر بافت جمعیتی ۴۵% آن را هندی و پاکستانی، ۲۵% از جمعیت آن را عرب، ۱۷% آن را ایرانی و ما بقی آن از سایر کشورها تشکیل شده است. ابوظبی و شارجه دو مرکز مهم تجاری این کشور می باشد و از نظر وزنی و ارزشی مهمترین خریدار فرشهای ایرانی در بین کشورهای اسلامی است و از گرانترین ونفیس ترین فرشهای ایرانی (خصوصاً از نظر کاربرد مواد اولیه گران قیمت ) به این کشور صادر میشود.

تولید کنندگان و صارد کنندگان فرش باید به این مورد دقت لازم را داشته باشند که بخش قابل توجهی از ایرانیان متمکن و ثروتمند در این کشور زندگی می کنند که نیازمند فرش ایرانی خصوصاً دستباف هستند وی هم چنین در خصوص سایر ویژگیهای بازار فرش امارات متحده عربی که باید مورد توجه قرار گیرد به موارد زیر اشاره می نماید.

“رنگبندی” رنگهای روشن و شاد بویژه کرم و همه رنگهای متمایل به قرمز خصوصاً لاکی مشهد و سورمه ای نیلی مورد توجه این بازار است.

” طرحها و نقوش” قالیچه های افشان ترنج قم ، طرح های نائین ، تبریز ، گلدانی و درختی مورد تقاضای شهروندان اماراتی می باشد حتی از محدود کشورهای عربی است که به دلیل جمعیت قابل توجه ایرانی که دارد فروش تابلوی فرش نیز رونق دارد.

” اندازه “ تقریباً مشابه بازار فرش عربستان است ولی فرشهای کوچک پارچه نفیس را معمولاً مهاجرین برای زندگی در آپارتمان نشینی مورد استفاده قرار میدهند و فرشهای بزرگ پارچه از جمله فرشهای ۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متری جهت اماکن مذهبی و کاخهای سلطنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

” مواد اولیه “ بیشتر به فرشهای ابریشمی علاقمندند چون این کشور فوق العاده گرم و مرطوب است و فرشهای ۱۰۰% ابریشمی یا چله ابریشم یا گل ابریشم. مورد علاقه آنان است.

” بافت “ از دستباف های نفیس و اعلا باید برای بازار امارات متحده عربی تولید شود از ورود فرشهای پست یا تجاری ارزان قیمت باید جداً اجتناب نمود.

عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

۶-۶ سلیقه مردم عراق در انتخاب فرش

در خصوص سلیقه مردم عراق در انتخاب فرش استادی (۱۴۰۰) بیان میکند: معمولا افرادی که به دنبال فرش ارزان قیمت تر هستند به سراغ فرشهای ماشینی صادراتی ایران می آیند .

عراق از کشورهای مختلفی فرش وارد می کند، اما مسئله ای که باعث می شود تا صادرات فرش ماشینی به عراق به نفع ایران تمام شود و ظرفیت آن را افزایش دهد، سلیقه نزدیک مردم عراق با ایران است. به همین دلیل، فرش ماشینی می تواند در صدر سبد صادرات فرش ایران به عراق قرار گیرد .علاوه بر این، اندک بودن فاصله یکی دیگر از دلایل افزایش مبادلات بین ایران و عراق است.

در همین راستا شافعی و همکاران (۱۳۹۸) بیان میکند: با توجه به موقعیت خاص عراق و مجاورت های سیاسی و جغرافیایی که با کشور عراق داریم میتواند از لحاظ اقتصادی و استراتژیک به عنوان یکی از قطب های تجاری برای کشور ما انتخاب شود. هم چنین، شواهد حاکی از وجود فرصت ها استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشور می باشد که با تقویت نقاط قوت خود و تلاش جهت شناسایی سلایق و علایق مشتریان در بخش های مختلف بازار به ویژه در زمینه فرش دستباف که یکی از نقاط قوت بارز ما در جهان می باشد زمینه های لازم را برای تجاری سازی آن فراهم نموده و آن را از بستر فروش های سنتی خارج کرده و با رویکرد و نگاهی نو به این بخش از بازار زمینه را برای توسعه اشتغال در صنعت قالی بافی و حمایت بیشتر از فرش بافان داخلی کشور فراهم نماییم.

برخی شهروندان عراقی نیز اظهار داشتند که شرایط جوی عراق و سبک زندگی مردم باعث می شود بیشتر فرش های بافت ایران بدلیل سنگینی و وزن زیاد برای آنها قابل استفاده و پسند نباشد. به گفته آنها در فصل تابستان و بدلیل گرمای بسیار زیاد بسیاری از خانواده ها از فرش استفاده نمی کنند و فرش های بزرگ و سنگین هم در جمع آوری و نگهداری در طول فصل برای خانواده ها مشکل است.

کارشناسان بر این باورند که شرکت های ایرانی با حضور در رویدادهای چون نمایشگاه های تخصصی یا عمومی و بررسی و مطالعه بر روی بازار هدف و سلیقه مشتری می توانند ضمن تطبیق ویژگی های محصول با سلیقه و خواست مشتریان، حضور فعال و موفقی در بازار عراق داشته باشند و فرش نیز از این قاعده مستثنا نیست ) خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، ۱۳۹۷).

در همین رابطه با صادرات به کشور عراق طشت زر (۱۴۰۰) نیز اشاره میکند، شهر بصره یکی از شهرهای مهم کشور عراق می باشد که اتفاقا به دلیل نزدکی به مرز ایران و شهر آبادان یکی از بازارهای پر رونق برای صادرات فرش ماشینی به کشور عراق محسوب می شود. وی هم چنین بیان میکند، کشور عراق به دلیل وجود عتبات عالیات ، بازارا مناسبی برای صادرات فرش های سجاده ای میباشد.

عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
عکس از: مجتمع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی

نتایج مطالعات محمدی (۱۴۰۰) در خصوص سلیقه مردم عراق در انتخاب فرش نشان دهنده این موضوع میباشد که علیرغم مشترکات زیاد دو کشور ایران و عراق به لحاظ اعتقادی و دینی، با این حال در رابطه با سلیقه مردم این کشور در خصوص فرش، این کشور را باید به سه ناحیه تقسیم کرد:

۱) کردستان عراق
خرید عمده فرش ماشینی دراین منطقه با رنگ های تیره که تناژ قهوه ای داشته باشد صورت می گیرد . رنگ های بادامی ، گردویی و قهوه ای روشن و قهو ه ای سوخته علاقه مندان و خریداران زیادی دارد . جنس نخی که برای صادرات فرش به کردستان عراق به کار گرفته می شود پلی استر هیت ست شده است و فرش هایی که قیمت نه چندان بالایی داشته باشد . آنها به لطافت فرش ماشینی اهمیت زیادی می دهند زیرا عموما از فرش به عنوان کف پوش استفاده می کنند و آن را نشیمنگاه خود قرار می دهند .

۲) بغداد یا منطقه مرکزی
شهربغداد پایتخت کشور عراق است وضعیت مالی این شهر نسبت به سایر مناطق بهتر است و مردم متمول تر هستند از این رو خریدار فرش های ماشینی اکرولیک هیت ست شده با رنگ های روشن می باشند .

۳) منطقه جنوبی عراق
شامل استان های نجف و بصره می شود وضعیت اقتصادی مردم این منطقه نیز نسبت به مناطق کرد نشین بهتر است .و فروش فرش با نخ اکرولیک ، پلی استر و ویسکوز که با رنگ زمینه سرمه ای است ؛ مناسب برای فروش در این ناحیه می باشد.

۶-۷ سلیقه مردم افغانستان در انتخاب فرش
در خصوص سلیقه مردم افغانستان در انتخاب فرش محمدی (۱۴۰۰) در مقاله ایی تحت عنوان ” فروش فرش ماشینی به کشورهای شرقی” بیان میکند: وجود شرایط نامناسب اقتصادی در این کشور به دلیل جنگ های داخلی و خارجی فرسایشی در آن باعث شده است تا مردم این سرزمین توانایی خرید محصولات نساجی با قیمت بالا را نداشته باشند و همین عامل نقش موثری را در نوع صادرات ارسال کالا به این کشور ایفا مینماید. با توجه به آنچه که گفته شد در خصوص ارسال فرش به بازار افغانستان، موارد زیر قابل ملاحظه میباشد.

الیاف و مواد: نخ مصرفی در فرش ماشینی که برای کشور افغاتستان صادر می شود عمدتا از جنس نخ های ارزان قیمت نساجی است. برای فروش عمده باید فرش های با تراکم عرضی بسیار پایین مورد نظر میباشد، مانند فرش ماشینی ۲۰۰ شانه با تراکم ۴۰۰ ، فرش ۴۴۰ شانه ، فرش ماشینی ۳۲۰ و فرش ماشینی ۵۰۰ شانه. جنس نخ به کار برده شده در فرشهای تراکم پایین، از نوع نخهای فیلامنتی و یا پروپیلن است.

این نخ ها خصوصیات اکرولیک یا پلی استر هیت ست را ندارد، درعوض نخ پروپیلن دارای استحکام بالا ، مقاومت سایشی و شیمیایی بالایی است . عدم لکه پذیری ، عایق سرما و گرما بودن و قیمت بسیار پایین آن نسبت به اکرولیک از خوصیات دیگر آن است غالبا این نوع نخ را به تنهایی استفاده نمی کنند و با سایر الیاف ها مخلوط می کنند. قیمت پایین این نخ و کاربرد آن باعث جذب مشتری و خرید عمده فرش ماشینی از سوی مشتریان افغان می شود.

رنگبندی: مردم این کشور رنگ های زنده و گرم را می پسندند و تاجرانی که فرش ماشینی با زمینه رنگ روشن دارند نمیتوانید آنها را به این کشور صادر کنید. در مجموع میتوان گفت: رنگ قرمز ، روناسی ولاکی مشتریان زیادی در این کشور دارد .

در زمینه سلیقه مردم افغانستان در انتخاب فرش استادی (۱۴۰۰) نیز عنوان مینماید: مردم افغانستان قدرت خرید فرش های گران قیمت ماشینی را ندارند . فرش ماشینی با تراکم پایین و رنگ بندی های خاص با تنوع کم و در نتیجه ارزان مورد توجه آنها است .
با توجه به انچه در خصوص صادرات فرش به افغانستان گفته شد میتوان نتیجه گرفت: تاجران افغانی به دنبال خرید فرش عمده ارزان هستند و قیمت فرش اولین عامل مهم در شکل گیری معامله میباشد، پس این موضوع باید در بازاریابی صادرات فرش ماشینی به افغانستان در نظر گرفته شود.

 

۶-۸ سلیقه مردم کویت در انتخاب فرش
ناظری (۱۴۰۰) در رابطه با چگونگی صادرات فرش به کویت اشاره میکند، کشورهای ایران ،چین ، هند ، پاکستان سهم عمده ای از واردات فرش دستباف به بازار کویت را به خود اختصاص داده اند. وی در رابطه با سلیقه مشتریان نیز اضافه مینماید: مشتریان کویتی اصالت داشتن فرش دستباف ایران را مهم ترین عامل در انتخاب خود اعلام می کنند و کیفیت ، رنگ بندی ، قیمت و ابعاد به ترتیب در الویت های بعدی مد نظر آنها می باشد.

هم چنین با مطالعه آنچه که از منابع در دسترس در زمینه صادرات فرش به کویت استخراج میشود میتوان گفت:: خریداران فرش ایرانی در کویت در دو قشر خلاصه می شوند
۱) قشر اول کسانی هستند که از فرش دستباف ایرانی به عنوان یک کالای لوکس کولکسیونی زیبایی استفاده می کنند.
۲) قشر دوم کسانی هستند که از فرش دستباف ایرانی به عنوان یک کالای مصرفی استفاده می کنند و از آن در منازل خویش بهره می گیرند.

وی هم چنین اضافه میکند، بیشترین نوع فرشی که به کشور کویت صادر می شود از نوع فرش های دستباف است، مصرف کنندگان کویتی به دلیل اینکه علاقه زیادی به محصولات سنتی و محلی دارند، بیشتر تمایل دارند فرش دستباف ایران را خریداری کنند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح و ظرافت فرش های ایرانی نه تنها در کویت بلکه در تمام دنیا زبانزد خاص و عام است، پس به واسطه این ظرافت و زیبایی می توانیم قطعا شیخ نشینان کویت را به سمت بازارهای ایرانی جذب کرده و با استفاده از این پتانسیل صادرات بیشتری را به بازارهای این کشور روانه کنیم.

علاوه بر آنچه که در فوق اشاره شد، در زمینه صادرات فرش به بازار کویت باید موارد زیر را مورد لحاظ قرار داد.

رنگبندی: مشتریان فرش در کویت ضمن تمایل به داشتن فرشهایی با رنگ های ملایم و روشن ، فرش های تیره را نیز می پسندند.

طرحها و نقوش: در زمینه طرحها و نقوش میتوان گفت: طرح های زیگلر و خشتی خاص خریداران جوان و طرح های لچک ترنج شاه عباسی ، افشان شاه عباسی و یلمه خاص خریداران نسل مسن تر می باشد و هم چنین وضعیت عرضه فرش بر حسب شلوغ و یا خلوت بودن طرح نشان می دهد که طرح های خلوت نسبت به طرح های شلوغ بیشتر مورد توجه مشتریان کویتی قرار می گیرد .

اندازه: از نظر ابعاد ، فرش های ۳×۲ و ۲×۲ نسبت به سایر ابعاد در کشور کویت خواهان بیشتری دارند ( ناظری، ۱۴۰۰).

 

۰۷ بحث و نتیجه گیری
ایران از دیرباز مهد هنر فرش بافی بوده است . فرش ایرانی در تمام دنیا به کیفیت ، طراحی نقوش متنوع و رنگ آمیزی معروف بوده است و توجه مردم جهان را به خود جلب کرده است و میتواند نقش به سزایی در اقتصاد کشور داشته باشد زیرا سالانه مقادیر زیادی از ارز کشور را به خود اختصاص داده است.

با توجه به مطالعات انجام شده میتوان اذعان کرد، مجموعه ای از عوامل باعث محبوبیت و شهرت فرش ایرانی شده است اما به عنوان یکی از مهمترین دلایل اصلی می توان به این مهم اشاره نمود که فرش ها و بافته های ایرانی در جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مشتری پسندی بیشتری دارد چراکه تولیدات ایرانی نسبت به فرش هایی که در سایر کشورها تولید تولید می شود تنوع بیشتری دارد ، این تنوع در رنگ ، نقشه ، جنس الیاف ، شانه و تراکم ، ابعاد و اندازه ، کاربرد و کیفیت به چشم می خورد .

برای مثال کشور ایران تنها کشوری است که شانه و تراکم های بسیار متفاوت تولید می کنند. کیفیت مواد و مصالح از زمان های گذشته و در بافت فرش های دستبافت تا کنون زبانزد خاص و عام بوده است و در تولید فرشهای ایرانی چه نوع ماشینی ، چه نوع دستبافت مرغوب ترین و بهترین الیاف با بهترین تکنولوژی های بکار گرفته شده است و در کمتر جای دنیا به چشم می خورد .

طرح های سنتی و اصیل ایرانی از جمله ترنج ، طرح های افشان ، طرح شاه عباسی ، بوته جقه و غیره از جمله نقوشی است که در بین مشتریان کشورهای اروپایی جایگاه بی نظیری به خود اختصاص داده است .

هنر و ظرافت خاص به کار رفته در نقشه ها، کاربرد رنگ ها زنده و طبیعی و متنوع در کنار یکدیگر که نه تنها تضادی با هم ندارند بلکه در عین تفاوت به خوبی با یکدیگر ست شده اند ، نگارهای جذاب پر معنا و مفهوم که نگاه کردن به آنها یاد آور تاریخ ، فرهنگ و اصالت ایران است همه و همه در کنار هم موجب گیرایی و جذب بیننده به خود می شود و چشم خریدار را نوازش می دهد .

محبوبیت فرش ایران مدیون تمام ویژگی هایی ست که در طول تاریخ وجود داشته و همه در شهرت فرش ایرانی موثر عمل نموده اند تا در نهایت ، امروزه فرش ایرانی معروفیت و محبوبیت خاص خود را در بازارهای جهانی بدست آورده است

۰۸ پیشنهادات
پیشنهاد میشود:
– مشابه این پژوهش برای بررسی سلائق مردم سایر کشورها در زمینه انتخاب فرش در سایر قاره ها صورت پذیرد،. باشد که از این طریق دیدگاه جامعتری نسبت به صادرات این محصول داشته باشیم.
– توجه به سلایق کشورهای وارد کننده ، شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی و معرفی محصول میتواند نقش به سزایی در جذب مشتریان خارجی و در نتیجه گسترش صادرات داشته باشد.
– از نگاه کارشناسان، برای رسیدن به جایگاه مطلوب صادرات فرش در بازارهای بین‌المللی برنامه‌های گوناگونی وجود دارد، به همین منظور باید روی بازارهای هدف بیشتر کار و تبلیغات وسیع‌تری شود تا بتوانیم این بازارها را حفظ کنیم. همچنین لازم است سلیقه بازارها را به‌خوبی بشناسیم تا بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق صادرات را توسعه دهیم.

 

فهرست منابع فرش

– آراد بلندینگ (۱۳۹۸). سود کلان در صادرات فرش ایران . قابل دسترسی در: https://aradbranding.com ( تاریخ بازدید از سایت: ۸/ ۱۰/۱۴۰۰).
– اتحادیه فرش ایران در ژاپن. (۱۴۰۰). میزگرد صنعت فرش ایران و راه کارهای توسعه تجاری. به نقل از خبرگزاری ایرنا. قابل دسترسی در: http://www.carpet-association.jps ( تاریخ بازدید از سایت: ۰۵/۰۶/۱۴۰۰).
– احراری، ع. (۱۳۸۹). آشنایی با سلیقه ژاپنی ها برای بازگشت رونق به صادرات فرش ایرانی. خبر آنلاین، خبرگزاری تحلیلی ایران. ( کد خبر:۱۳۳۹۳۹ ). قابل دسترسی در: https://www.khabaronline.ir ( تاریخ بازدید از سایت: ۰۵/۰۶/۱۴۰۰).
– استادی، ح. (۱۴۰۰). صادرات صنعت فرش ماشینی. قابل دسترسی در سایت: https://www.kalafarsh.com مصاحبه شده با دفتر مرکزی در کاشان در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰.
– پناهیده، م. (۱۴۰۰). کشورهای هدف برای صادرات. قابل دسترسی در: https://amirancarpet.com ( سایت اختصاصی فرش امیران ) تاریخ بازدید: ۰۶/۰۶/۱۴۰۰. ( مصاحبه تلفنی با تهیه کننده گزارش جناب آقای مهرداد پناهیده).
– حشمتی رضوی، ف. (۱۳۸۱). مدیریت هنر و صنعت فرش ایران. تهران: انتشارات لیلی. چاپ اول.
خبرگزاری تنسیم. (۱۴۰۰). قاره آسیا. قابل دسترسی در: https://www.tasnimnews.com . ( تاریخ بازدید: ۱۰/۰۶/۴۰۰).
– خبرگزاری جمهوری اسلامی؛ ایرنا. (۱۳۹۷). الزامات فرش ایرانی در بازار عراق. ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، کد خبر: ۸۳۲۱۳۶۹۱، قابل دسترسی در: https://www.irna.ir/news ( تاریخ بازدید: ۱۲/۶/۱۴۰۰).
– سیاری، سهیلا. (۱۳۸۱). نگرشی اجمالی بر فرش ایران. زنجان: انتشارات سعادت، چاپ اول.
– شافعی، ر. مارالانی، م. محمدی، ح. (۱۳۹۸). بررسی نقش فرش دستباف در توسعه اقتصادی کشور بر اساس شواهدی از سلایق مشتریان عراق. ارائه شده در هشتمین کنفراس الگوی اسلامی ایرانی، پیشرفت ها، پیشران ها، چالش ها و الزامات تحقق. ( بیست و دوم و بیست و سوم خرداد ماه ).
– طشت زر، مجتبی. ( ۱۴۰۰). صادرات فرش ماشینی ( صادرات به کشور عراق). قابل دسترسی در: https://www.bfarsh.com. وبلاگ بازار فرش کوروش. ( تاریخ بازدید: ۱۶/۰۹/۱۴۰۰). مصاحبه تلفنی انجام شده با ارائه کننده گزارش.
– قاری، ی. (۱۳۹۱). بیست سال موفق برای شرکت ستاره کویر یزد. مجله نساجی و فرش ماشینی ( کهن). قابل دسترسی در:https://kohanjournal.com ( تاریخ بازدید: ۰۸/۰۶/۱۴۰۰)
– قاضی عسگر. ح. (۱۳۹۹). سلیقه یابی در صنعت فرش. مصاحبه صورت گرفته در بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان. خبرگزاری ایسنا، کد خبر ۹۹۱۲۰۳۰۱۹۰۶. قابل دسترسی در: https://www.isna.ir/news ( تاریخ بازدید از سایت: ۰۶/۰۶/۱۴۰۰).
– لطیفی، ر. (۱۳۹۹). علاقه مندی ژاپنی ها به گبه ایرانی. قابل دسترسی در: http://golchehcarpet.com ( تاریخ بازدید از سایت: ۰۵/۰۶/۱۴۰۰).
– محسنی، م. (۱۳۸۷). نقش بند خیال. تهران: انتشارات آثار هنری فرهنگستان هنر، چاپ اول.
– محمدی خلیق، ع. (۱۴۰۰). موانع توسعه صادرات فرش. روزنلمه دنیای اقتصاد، شماره ۵۱۹۳. کد خبر ۳۷۷۲۵۰۶.
– محمدی، کمال. ( ۱۴۰۰). فروش فرش ماشینی کاشان به کشورهای همسایه غربی. وب سایت فرش روز. قابل دسترسی در: https://www.farsherooz.com ( تاریخ بازدید از سایت: ۲۲/۰۹/۱۴۰۰).
– موسی نژاد، ه. شاه طهماسبی، ا. (۱۳۹۳). کشورهای مقصد صادرات فرش. درج شده در بخش مجلات الکترونیک، در قسمت مقالات. قابل دسترسی در سایت: http://www.carpetour.com
– میری، م. ( ۱۳۹۹). کدام کشورها هنوز فرش ایرانی میخرند؟ بخش اقتصادی خبر آنلاین، ( کد خبر: ۱۴۳۹۷۸۹) قابل دسترسی در: https://www.khabaronline.ir/news ( تاریخ بازدید از سایت: .۹/۰۶/۱۴۰۰).
– ناظری، م. (۱۳۹۹). سلیقه خرید فرش مشتریان خارج از کشور چگونه است؟. قابل دسترسی در سایت: https://firoozehcarpet.ir. تاریخ ۲۱تیر ماه ۱۴۰۰. مصاحبه شده با دفتر مرکزی در اصفهان.

 

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×