اخبار فرش ماشینی

ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ وﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف

ﻣﻬﺪی ﻓﻴﻠﺴﻮف، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪی، ﻣﺤﻤﺪ راﻣﻪ

ﭼﻜﻴﺪه

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی وﻳﮋهای در ﺻﻨﻌﺖ دارﻧﺪ.روش ﻓﻴﻼﻣﻨﺖﭘﻴﭽﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﮕﺮد، واﮔﻦﻫﺎی ﻗﻄﺎر وﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش، در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ و… ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ . روش راﻳﺞ در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ، ﭘﻴﭽﺶ اﻟﻴﺎف آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ رزﻳﻦ وﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻛﺸﺸﻲ، ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﻨﺪرل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﻴﺎف ﭘﺲ از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن، در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﮔﺮدد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در درون ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف وﻧﻴﺰ ﺗﻨﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در درون ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .

دانلود مقاله

————————————————————————————

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : الیاف مصنوعی یا الیاف بشر ساخت چیست ؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا